Nya ordningsregler för kännedom till invånare, föreningar och hyreslokalanvändare

Aalto-universitetets fastigheters ordningsregler har förenhetligats. Ändringar har främst gjorts gällande Teknologbyns tystnadstid och förrådsutrymmen. Utöver invånarna inverkar ändringarna även på hyreslokalanvändarna eftersom tystnadstiden tidigarelagts med en timme och nattron börjar på vardagar redan kl. 22 och på veckoslut kl. 23. Invånarrepresentanterna var med och beredde ändringarna redan under föregående år.
Talvi-ilta Otaniemessä

Aalto-universitetets studentkår har ungefär 2600 bostäder i Esbo och Helsingfors. I de här lägenheterna som är till för medlemmarna har olika ordningsregler gällt för invånarna i Teknologbyn i  Otnäs och för invånarna i övriga fastigheter. De nya ordningsreglerna som trädde i kraft i slutet av år 2020 har förenhetligats och alla AUS invånare omfattas nu av samma regler.

Bakom förändringen ligger behovet att få tydligare, förenhetligade, jämlika regler för alla invånare. De nya ordningsreglerna började bearbetas redan under 2020 på  Samarbetsorgan för boende  ASY:s möten. Samarbetsorganet för boende består av 6-10 slottsvärdar dvs. invånarnas förtroendepersoner och 2-3 studentkårsrepresentanter . Deras syfte är att utveckla AUS boende som en större helhet. 

Väsentligaste förnyelser i ordningsreglerna gällande tystnadstiden och preciseringar om boendestörningar

I de nya ordningsreglerna sägs följande om nattro:

” Vardagar klockan 22-07 och veckoslut och söckenhelger mellan 23-09 är allt oväsen förbjudet, bortsett från korrekt utförda traditioner såsom teekkarihymni”.

Nattron börjar alltså överallt redan kl. 22 på vardagar då det i Teknologbyn tidigare var kl. 23 . Vid nattron finns ännu en precisering om boendestörningar:

”Om det är fråga om en tillfällig störning vars uppkomst inte kan undvikas ska man komma överens om saken  inte kan undvikas ska man i tillräckligt god tid med de invånare som störningen skulle komma att beröra. Orsakande av oskäligt oväsen eller annan störning är förbjudet alla tider på dygnet."

En ny anvisningssida med noggrannare  information om boendestörningssituationer och länk till störningsblanketten har skapats för anmälning av störningar. Det väsentliga i förnyelsen är att nuvarande ordningsregler inte enbart gäller AUS invånare utan även fastigheternas klubb- och hyresutrymmesanvändare. Hyreslokalernas nya användningstider kommer att uppdateras före slutet av mars i lokalinformationen på AUS webbplats och TILA-systemet.  Föreningarna har även anvisats gällande klubblokalerna.

Teman gällande hållbart boende och dataskyddsförordningen har uppmärksammats
 

 Till de gamla reglernas ställe om farliga ämnen har lagts till en formulering om problemavfall:

”Problemavfall ska  levereras till vederbörliga platser i enlighet med återvinningsanvisningarna. Förvaring av lättantändliga vätskor och gaser i förråds- och källarutrymmen är absolut förbjuden.”

Beträffande avfallshantering och återvinning i allmänhet   lönar det sig att läsa tips och kolla återvinningskartan på vår webbplats. Förrådsutrymmenas anvisningar har också uppdaterats enligt nya dataskyddsförordningar (GDPR) då man inte längre behöver märka förrådet med eget namn och adress:

  • Invånaren ska märka sitt förrådsutrymme på ett sätt som godkänns av AUS  dvs. med en lapp där det står ”Detta förråd är i användning år 2021 (enligt år)”. AUS har rätt att avlägsna saker som lämnats i korridorerna i förrådsutrymmena samt tömma omärkta förrådsutrymmen.
  • I lägenhetsspecifika källarförråd får invånarna endast ta i bruk det utrymme som försetts med ett nummer som motsvarar den egna lägenheten. Det är förbjudet att ta i bruk  andra utrymmen. Förrådsutrymmet reserveras  via AUS. Ta kontakt  med denna blankett gällande förråd.

Oföränderliga men ibland glömda ställen i ordningsreglerna

I punkt 5§ påminns invånarna även i fortsättningen om skyldigheten att ansvara för utrymmen och meddela om eventuella fel och brister: 

”Invånarna och utrymmenas användare är skyldiga  att utan dröjsmål meddela AUS och/eller fastighetsbolaget om  och lokalanvändarna har om fel och brister som de observerar eller orsakar i lägenheterna, lägenheternas gemensamma utrymmen fastighetens övriga utrymmen samt gårdsområden. Det är viktigt att AUS utan dröjsmål får kunskap om fel och brister i lägenheterna, lägenheternas gemensamma utrymmen, fastighetens övriga utrymmen samt gårdsområden.”.

Som invånare kan du se från anvisningssidan om service på vems reparationsansvar felet eller bristen är. Så kan du meddela rätt instans om saken och problemet kan åtgärdas snabbare. 

Kom även ihåg

  • Lägenheten  får inte renoveras. Konstruktionerna i lägenheten får inte heller ändras  utan tillstånd av AUS fastighetssektor.
  • På grund av brandsäkerheten får  saker endast  förvaras i utrymmen som reserverats för dem.   I trappuppgångar  eller färdvägar får inte förvaras saker som till exempel dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat motsvarande.
  • Fastigheternas ytterdörrar, hyresutrymmenas  dörrar samt dörrar som leder från lägenheterna till trapphuset ska hållas låsta. Av säkerhetsskäl ska invånarna och utrymmenas användare se till att dörrarna hålls låsta.
  • Damning av mattor och sängkläder är tillåten endast på de ställen som reserverats för detta syfte. Damning är tillåten dagtid. Lägenheterna får inte vädras mot trappuppgången.
  • Av brandsäkerhetsskäl är grillning på balkongen med annat än elgrill förbjuden.
  • Det är förbjudet att röka inomhus medräknat lägenheterna, invånarnas gemensamma utrymmen, hyresutrymmen, föreningarnas utrymmen och trappuppgångar. På balkonger och utomhus ska rökaren se till att lukten och röken inte sprider sig till gemensamma utrymmen eller lägenheter.

De nya ordningsreglerna trädde i kraft 30.11.2020 på Samarbetsorganet för boendes möte. Läs de nya ordningsreglerna i sin helhet via länken nedan:

Regler som gäller bostadsverksamheten och strategin

I slutet av februari berättades om de nya ordningsreglerna på  AYY Housings Instagram och Facebook Ordningsreglerna hängs även upp på anslagstavlan i ditt hus.

Om du har frågor om de nya ordningsreglerna eller annat gällande boende kontakta boendetjänsterna med en lämplig blankett.

Atlantinkatu 7_6

Invånardemokrati - aktivt grannskap

I invånarverksamheten har du möjlighet att påverka boendetrivseln och gemenskapligheten. Vet du redan vem som är slottsvärd i ditt hus eller skulle du själv vara intresserad att vara en del av invånarkommittén?

Boende
Otakaari 18 tiiliseinää ja pihalla oleva kuusi talvella

Boendestörningssituationer

Höghusinvånarna ska ta övriga husinvånare i beaktande i sitt boende och följa ordningsreglerna. Ingen får störa övriga invånares boendefrid och boendetrivsel.

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.