TTER - Att lyfta bidrag

Att lyfta bidrag

Bidraget kan huvudsakligen lyftas mot en slutrapport efter att projektet genomförts. Bidraget utbetalas på kontot inom några veckor från inlämnandet av en korrekt slutrapport. Fonden kan även förhandla om att betala bidraget i förskott om det är nödvändigt för projektets framgång. Det lönar sig att göra slutrapporten färdig omedelbart efter att projektetet genomförts så att den inte förblir ogjord. TTE betalar inte ut bidrag under semesterperioden i juli.

vaasankadun kattoterassi

Slutrapporten

Efter att projektet slutförts ska en slutrapport bestående av rapporten och det ekonomiska resultatet för det förverkligade projektet (max 2 x A4 + bilder och budgetärenden) sändas till fonden via nätblanketten. Syftet med slutrapporten är att kort beskriva projektets framgång och speciellt berätta om projektet lyckades i enlighet med bidragsansökan. Ur rapporten ska även framgå hur specialvillkoren för bidragsbeslutet har uppfyllts.  Till rapporten bifogas projektets ekonomiska resultat ur vilken bör framgå hur projektets utgifter och inkomster förverkligats i förhållande till budgeten (resultat- budget) För mindre projekt ska bifogas en kopia på alla kvitton/räkningar. För större projekt räcker en kopia på några av de största utgifterna motsvarande åtminstone bidragsbeloppets storlek. Fonden behöver inte originalkvitton.

Om man avvikit från de genomförandesätt, utgifter el dyl. som presenterats i bidragsansökan är det nödvändigt att bifoga en kort utredning med motiveringar till rapporten. Att bifoga bilder, videor el. dyl. till rapporten rekommenderas. Det är bra att spara alla kvitton och dokument samt bokslutet för tilläggsrapportering (eller beskattaren) även efter utbetalningen av bidraget.

TTE-fonden strävar att i framtiden inspirera studerande genom att publicera slutrapporternas bilder och rapportdelar på TTE:s webbplats. Håll alltså i sinnet att rapportens texter och bilder ska vara publiceringsbara.

Slutrapporterna lämnas in via TTE:s blankettsystem som finns här.

Förskottsbetalning

Fonden kan förhandla om att betala bidragen i förskott om det är nödvändigt för projektets framgång. För förskottbetalning undertecknar den sökande instansen en betalningsförbindelse där en person eller föreningen förbinder sig att återbetala bidraget om projektet inte förverkligas. Betalningsförbindelsen anses förfallen  när projektets slutrapport med bilagor lämnats in hos TTE och fonden godkänt dem. Fonden återkräver förskottsbidraget om slutrapporten eller kostnadsutredningen för projektet inte har lämnats till fonden inom 12 månader från att betalförbindelsen undertecknats. Att lösa in bidraget på förhand överenskommes med fondens sekreterare.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat