AUS organisation

Hallitus ja pääsihteeri

AUS organisation

Aalto-universitetets studentkår är en service- och intresseorganisation med cirka 14 000 medlemmar, som i all sin verksamhet strävar efter att göra världens bästa studentliv möjligt.

Vad är studentkåren till för?

Studentkåren finns för att studentens röst ska höras i universitetets beslutsfattande och för att alla universitetsstuderande ska ha så goda chanser som möjligt att påverka frågor som gäller deras studier och vardag. AUS har som mål att påverka universitetet och det omgivande samhället så att varje studerande vid Aalto ska få leva världens bästa studentliv.

Studentkårens existens bygger på universitetslagen. Studentkåren är en självstyrande enhet som är fristående från universitetet och har en lagstadgad ställning.

Universitetetslagen anger följande om studentkårerna:

Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället.  Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap.

Universitetslagen innehåller bestämmelser om studentkårsmedlemskapet och ger studentkåren rätt att uppbära en medlemsavgift. Lagen föreskriver också att styrelsen och delegationen utövar den beslutande makten i studentkåren.

Hur är studentkåren strukturerad?

Organisaatiopyramidi

Aalto-universitetets studentkår är organisatoriskt tredelad i tjänster, intressebevakning och gemenskap. Alla tre delarna stöds av AUS fastighets- och kommunikationsverksamhet.

AUS verksamhet styrs av en delegation med 45 medlemmar som väljs genom val och fattar beslut om till exempel AUS riktlinjer och strategi och den årliga verksamhetsplanen och budgeten. Dessutom väljer delegationen studentkårens styrelse, som ska se till att den riktning delegationen slagit fast för studentkåren följs. AUS styrelse deltar i studentkårens dagliga verksamhet.

Delegationen

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.

Läs mer
Kokousnuija

Styrelsen

Styrelsen, som väljs av delegationen, utövar den förvaltande och verkställande makten i studentkåren. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.

Läs mer
Kuvassa AYY:n hallitus vuodelta 2020 poseeraa yhdessä hallituksen kesäpäivillä.

Tjänster

AUS viktigaste medlemstjänster är de studentbostäder som studentkåren låter bygga. AUS erbjuder bostäder för över 3 200 studenter. De rimligt prissatta bostäderna är koncentrerade särskilt till Otnäs campus.

Dessutom hyr AUS ut flera fest-, bastu-, mötes- och idrottslokaler till studentvänliga priser. Lokalerna kan användas av både privatpersoner och studentföreningar. AUS erbjuder också it-tjänster för sina föreningar, till exempel e-postlistor och serverutrymme.

AUS och hela studentrörelsens intressebevakning har också gett upphov till många andra tjänster för studerande, till exempel Helsingforsregionens studentbostadsstiftelses bostäder, Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster, FPA:s måltidsstöd, olika trafikrabatter (HRT och VR) samt Frank med sina studierabatter.

Tjänster för medlemmarna

Intressebevakning

De riktlinjer som delegationen fastställer avgör fokusområdena i AUS intressebevakning. Utifrån dessa riktlinjer bygger studentkåren upp en ännu bättre grund och trygghet för att medlemmarna ska kunna studera framgångsrikt.

Med sin intressebevakning försöker AUS påverka både Aalto-universitetet och Esbo stad. Dessutom påverkar studentkåren beslutsfattandet på riksnivå med stöd av Finlands studentkårers förbund (FSF).

Intressebevakning

Gemenskapen

Aalto har en mycket aktiv gemenskap som studentkåren vill stödja och främja.

Studentföreningarna i Otnäs ordnar dagligen många evenemang som AUS bidrar till att möjliggöra. Studentkåren ordnar själv varje år många evenemang varav det största är Aalto Afterparty som inleder varje läsår. Många evenemang, till exempel Floradagen i maj, har anor från årtionden tillbaka.

AUS vill bidra till en levande studentkultur genom föreningsverksamheten. Studentkåren stöder föreningarnas verksamhet med årliga verksamhetsbidrag och erbjuder föreningarna tillfällen att visa upp sin verksamhet för Aaltogemenskapen i samband med olika evenemang.

Evenemangskalendern

Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Muu

Särställda föreningars förhandsbokning av lokaler börjar

AUS föreningar i första förteckningen har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Muu

Särställda föreningars förhandsbokning av lokaler slutar

AUS föreningar i första förteckningen har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Kom ihåg att göra särställda föreningarnas bokningar senast 7.12 kl. 12.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Muu

Första förteckningens föreningars förhandsbokning av lokaler börjar

AUS föreningar i första förteckningen har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Första förteckningens föreningars bokningar och bokning av hobbylokaler senast 15.12 kl. 12.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Muu

Första förteckningens föreningars förhandsbokning av lokaler slutar

AUS föreningar i första förteckningen har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Första förteckningens föreningars bokningar och bokning av hobbylokaler senast 15.12 kl. 12.

Ekonomi

AUS ekonomi omfattar den dagliga penningrörelsen och fastighets- och placeringsverksamheten.

Läs mer
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Kunniavaltuuskunta

Kunniavaltuuskunnan tehtävänä on auttaa ylioppilaskuntaa edistämään jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat