Sök till förtroendeuppdrag

Ansökningstiden till AUS förtroendeuppdrag börjar igen på hösten 2022.
Opiskelijoita Amfilla

Kontinuitetskommittéet

Kontinuitetskommittéet är studentkårsstyrelsens sparringpartner.  I kontinuitetskommittéet sitter aktörer från olika år och sektorer som redan lämnat studentkårsvardagen, och till antalet motsvarar de styrelsen. Enligt stadgarna är kontinuitetskommittéets uppgift att värna och utveckla studentkårens intellektuella och ideologiska kapital, att stödja studentkårens funktionärer och främja kontinuiteten samt att främja god förvaltningssed och organisationsutveckling.

Varje styrelsemedlem får en kontinuitetskommittéemedlem som motpar. Paren träffas ungefär en gång i månaden med avsikten att dela erfarenheter och ge mentorstöd, på ett förutbestämt sätt, i utmaningar som styrelsemedlemmen kan råka ut för. Dessutom träffas kontinuitetskommittéet och styrelsen några gånger om året och kontinuitetskommittéet något oftare självständigt.

”Kontinuitetskommittéet ger insikter i studentkårens nuvarande verksamhet och är ett sätt att utveckla sina egna sparrningsfärdigheter. Kontinuitetskommittéets uppgift är att stödja styrelsen och erbjuda dem olika perspektiv. Det bästa med uppdraget är möjligheten att lära känna de nuvarande funktionärerna och deras tankar, få följa verksamhetens kontinuerliga utveckling på nära håll och hjälpa styrelsen hitta rätt lösningar på olika utmaningar.”

-Jenni Haavisto, medlem i Kontinuitetskommittéet sedan 2017

Platserna i kontinuitetskommittéet kan sökas en gång om året, vanligen i november–december. Ansökningstiden tillkännages separat. Medlemmarna i kontinuitetskommittéet tillsätts av styrelsen. Mandatperioden för alla medlemmar är två år och  hälften av kontinuitetskommittéet står alltid i tur att avgå.

Tilläggsinformation:  Juho Salmi, Kontinuitetskommittéets ordförande (juho.salmi(at)iki.fi, +358 405377012)

TTE-fondens styrgrupp

Fonden för främjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till hela AUS medlemskår (ekonomi-, konst- och teknikstuderande) och till föreningar och sammanslutningar med anknytning till studentkåren. Syftet är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga frågor samt att syssla med kultur.

TTE-fondens styrgrupp sammanträder cirka 5–6 gånger under året för att behandla större bidrag. Dessutom behandlar styrgruppen projektansökningar i den takt de kommer in.

Till styrgruppen kan man söka en gång om året, vanligen i november–december. Ansökningstiden tillkännages separat. Styrgruppen tillsätts av AUS delegation. Styrgruppen består av fyra personer som AUS föreslår och tre personer som PTK r.f. (tidigare TTEY r.f.) föreslår. Mandatperioden är två år. Alla Aaltostuderande kan ansöka.

”Under min tid i TTE-fondens direktion har jag fått en unik inblick i det som händer i vår gemenskap. Det har varit ett nöje att följa de många olika projekten och särskilt att få känna att jag kunnat bidra till att något fint blivit verklighet. Jag har fått uppleva att vår gemenskap är levande. Förutom allt detta har jag lärt mig mycket nyttigt om ekonomiförvaltning och handlingar, och givetvis träffat fina människor över generationsgränserna. Min period i direktionen har varit en mångsidig och angenäm erfarenhet.”

Henry Sanmark, medlem i TTE-fondens direktion 2017–2018 (AUS representant)

Tilläggsinformation: Sakkunnig i understödsärenden Pekka Pirkola ([email protected]) eller https://tter.ayy.fi

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen ansvarar för studentkårens egendomsskötsel- och förvaltning.  De 7–9 direktionsmedlemmarna och ordföranden samlas ungefär en gång i månaden för att diskutera aktuella ämnen som i allmänhet berör delegationens följande beslut eller studentkårens verksamhetsledning. På sitt bord hade direktionen föregående år till exempel studentcentrumprojektets finansieringsalternativ, försäljnings- och uthyrningsalternativen för studentbostäder med låg prioritet, igångsättandet av nya byggprojekt samt studentkårens budgetering. Utöver möten arbetar ekonomidirektionen även i två sektioner: fastighetssektionen som noggrannare går igenom och bereder  ärenden gällande fastighetsprojekt, och placeringssektionen som träffar kassörerna och går igenom alternativ i konkurrensutsättningssituationer. I praktiken ger ekonomidirektionen rekommendationer till styrelsen och delegationen på basis av mötes- och sektionsarbetet samt stöder AUS ekonomichef och fastighetssektor i beslutsberedningen.

Hälften av direktionsmedlemmarna är studeranden och hälften sakkunnigmedlemmar som representerar yrkeskunskaper inom olika delområden såsom kapitalförvaltning, fastigheter och ekonomibefattningar. Delegationen väljer studentmedlemmarna på förslag av AUS styrelse (2 representanter) och invånare (2 representanter). Mandatperioden är två år och årligen väljs en representant för AUS och en  invånarrepresentant.

Ekonomidirektionen erbjuder studentmedlemmen ett tvåårigt intressant, viktigt och beredande uppdrag för studentkårens beslutsfattande. Som direktionsmedlem får du såväl representera studentens röst i beslutsärenden som förkovra ditt personliga kunnande i krävande beslutsfattandearbete. Ilkka Särkiö som verkat som invånarrepresentant under perioden 2018–2019 beskriver uppgiften följande:

”Ekonomidirektionen är en utmärkt chans att få insikter i branschproffsens arbetssätt och kompetens och möjligheter att påverka studentkårens ekonomiska planering. Studentmedlemmarnas kunnande tas på allvar och de har betydande möjligheter att ingripa och ta initiativ”.

Av den sökande förutsätts kännedom om studentkårens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ekonomi samt beredskap till ett aktivt mötesdeltagande.

Tilläggsinformation:  Monika Kivimäki, AUS ekonomichef ([email protected])

Centralvalnämnden

På hösten 2023 väljs återigen det högsta beslutande organet för AUS, dvs. delegationen på 45 personer. Att ordna delegationsvalet sker dock inte av sig själv så aktörer behövs. Skulle just du vilja vara med och göra AUS nästa delegationsval synligare, mer tilltalande och delaktiggörande?

Ansökningstiden till delegationsvalscentralvalnämnden har börjat. Centralvalnämnden ansvarar för de allmänna arrangemangen i AUS såsom delegationskandidatuppställning, rösträkning och utlysandet av valresultatet. Centralvalnämnden beslutar bl.a. om röstningstider och försätter kompletterande valordningsstadgar och sanktioner t.ex. gällande valreklamföring. Centralvalnämndens medlemmar planerar valkommunikationen tillsammans med AUS anställda och vägleder kandidaterna. En medlem i centralvalnämnden får inte ställa upp i delegationsvalet.

Mer information: Utvecklingschef Annika Ojelma ([email protected]), +358 50 520 9434

Hyllningskommittéen

I AUS Uppvaktningsreglemente fastställs: ”Om beviljande av heders- och förtjänsttecken beslutar studentkårens styrelse på uppvaktningsarbetsgruppens förslag. Styrelsen väljer medlemmarna till uppvaktningsarbetsgruppen.” (2020 kommer uppvaktningsarbetsgruppen att kallas för Hyllningskommittéen, HuomTMK)

Hyllningskommittéens främsta uppgift är alltså att framlägga förslag till studentkårens styrelse om uppvaktningar som delas ut i enlighet med reglementet. Till en början görs kommittémedlemmarna förtrogna med AUS uppvaktningspraxis och- traditioner. Kommitténs huvudsakliga uppgift är att gå igenom och utvärdera  förslag från medlemmarna och skapa en presentabel helhet för styrelsen. Dessutom kan kommittén stöda styrelsen och anställda med kommunikationen, utvecklingen och andra begrundanden. som gäller uppvaktningar.

Kommittén passar personer som har studerat lite längre och vill befrämja AUS uppvaktningskultur. Största delen av kommitténs arbete sker i februari-mars.

I kommittéansökningen betonas medlemmarnas kännedom om olika delområden i gemenskapen och aktiva som verkar i AUS gemenskapen.

Tilläggsinformation:  Christian Segercrantz, Uppvaktingsarbetsgruppens ordförande & Gemenskapsansvarig styrelsemedlem2020, [email protected]

Ansökningsblanketter

https://lomake.ayy.fi/rekry/fortroendeuppdarg/?lang=sv

Andra funktionärsrekryteringarna finns här.

Läs mer

Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Ekonomi

AUS ekonomi omfattar den dagliga penningrörelsen och fastighets- och placeringsverksamheten.

AUS organisation
Kuva, jossa ihmiset kävelee poispäin

”Varför söker du uppgiften?” Förstå dina motivationsfaktorer och påverka

Människor motiveras av olika saker och av olika orsaker. En ”tar chansen” för att hjälpa någon som ber om hjälp, en annan vill utmana sig att lära sig något nytt. Minna Mäkitalo skriver om motivationsfaktorer.

”Varför söker du uppgiften?” Förstå dina motivationsfaktorer och påverka
Kampsujaosto ja ilmapallot

Sök till volontär

Detta är din möjlighet att få göra världens bästa studentliv.

Sök till volontär
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.