AUS organisation

Ekonomi

AUS ekonomi omfattar den dagliga penningrörelsen och fastighets- och placeringsverksamheten.
Kuvapankki_Tiedonhaku_1

Nyckeltalen i bokslutet 2019

  • koncernens totala avkastning 18,9 mn €
  • koncernens totala kostnader 16,7 mn €
  • koncernens resultat 1,9 mn €
  • koncernens balansräkning 167 mn €
  • solvens 33,7 %
  • räntebärande skulder 109 mn €

Koncernstruktur

En betydande del av studentkårens verksamhet är organiserad direkt under studentkåren och en del i separata bolag. Till koncernen hör 13 helägda fastighetsbolag, AYY-palvelu Oy och delägda fastighetsbolag.

Förmögenhetssammandrag

Studentkårens egendom består av fastigheter och övriga placeringstillgångar.

Bostadsfastighetstillgångarna utgör den mest betydande andelen av studentkårens förmögenhet. Bostadsfastigheterna ligger i Esbo och Helsingfors.  Bostadsfastigheterna utgör sammanlagt cirka 88 000 kvadratmeter. Studentkåren har slagit fast målen för bostadsfastighetsägandet i sin fastighetspolitik och fastighetsstrategi.

Placeringstillgångarna omfattar studentkårens övriga förmögenhet utöver bostadsfastigheterna. Placeringstillgångarna är huvudsakligen ränte- och aktieplaceringar och placeringsfastigheter. Målet med förvaltningen av studentkårens placeringstillgångar är att trygga de ekonomiska förutsättningarna för kårverksamheten.

En god förmögenhetsförvaltning tryggar också studentkårens verksamhetsförutsättningar på lång sikt. 

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen är ett rådgivande sakkunnigorgan. Ekonomidirektionen består av tio medlemmar inklusive ordförande. Delegationen väljer ekonomidirektionen på styrelsens förslag för två år och direktionsordförande  för ett år i taget.

Ekonomidirektionens uppgift är att ge styrelsen stöd i ärenden som gäller studentkårens förmögenhetsförvaltning. Ekonomidirektionsmedlemmarna bildar även en mindre placeringssektion som bereder placeringsbeslut för ekonomidirektionen och en fastighetssektion som bereder beslut  för ekonomidirektionen beträffande fastigheterna. Styrelsen framlägger alla ekonomiskt betydande ärenden  för beslut i  delegationen.

Ekonomidirektionens medlemmar:

KTM Lippo Suominen (ordförande) mandatperiod går ut den 31 december 2024

KTT Eeva Ahdekivi mandatperiod går ut den 31 december 2025

KTM Jani Koskinen, mandatperiod går ut den 31 december 2024

DI Risto Mustaniemi mandatperiod går ut den 31 december 2025

DI Petri Valkama mandatperiod går ut den 31 december 2024

DI, KTM Leea Tolvas mandatperiod går ut den 31 december 2025

Henri Ailinpieti (AUS medlem, boendeombud) mandatperiod går ut den 31 december 2024

Sampo Sainio (AUS medlem) mandatperiod går ut den 31 december 2024

Sofia Tynkkynen (AUS medlem, boendeombud) mandatperiod går ut den 31 december 2025

Antti Henriksson (AUS medlem) mandatperiod går ut den 31 december 2025

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat