Flyttning

För nya hyresgäster

Ska du flytta in i en AUS-bostad? På den här sidan har vi samlat information som är viktig för dig, bland annat om nycklarna, bostadens skick, ytrenoveringar och elavtal.

Sköt det viktigaste först!

 • Gör en flyttanmälan till magistraten och posten.
 • Skaffa ett elavtal om du bor i någon av följande fastigheter:
  • Helsingfors: Arkadiagatan, Atlantgatan, Harneskvägen, Kaj Francks gata, Kyrkobyvägen, Dvärgarnas stig, Grävlingsvägen, Askungens väg, Skinnhandlarvägen och Grundvattensgatan.
  • Alberga: Ettor och tvåor (utom Trumslagaregatan 3 B 38, 45, 52, 56 och 59).
  • Otnäs: ettor och tvåor på Otsvängen 18 och ettor, tvåor, treor och fyror på Otstranden 8.
  • AUS rekommenderar el som förbrukats med utsläppsfria, utsläppssnåla eller förnybara energikällor såsom sol- och vindenergi. Med ekologiskare elavtal inverkar du direkt på utsläppsminskningen och stöder energibolagens övergång till hållbarare elförbrukning. På energimyndighetens  sahkonhinta.fi-sida kan du läsa mer om att konkurrensutsätta el och om energikällor.
 • Fyll i inflyttningsformuläret inom en vecka efter att du flyttat in och kontakta AUS fastighetsväsende separat om bostaden behöver repareras eller städas.

 

Nycklar

Hämta nycklar från AUS kontor

OBS! Hyresgäster på Jorddammsvägen hämtar undantagsvis nycklarna direkt till underhållsföretaget. Nycklarna till de bostäderna finns inte på AUS kontor.

Flyttdagen är hyresavtalets startdatum, om inte startdatumet infaller på ett veckoslut eller en helgdag. Då är flyttdagen den följande vardagen efter hyresavtalets startdatum. Exempel: om startdatumet för ditt avtal är en fredag kan du flytta in på fredagen. Om startdatumet infaller på en lördag kan du flytta in först på måndagen.

Om bostaden står tom kan du hämta nycklarna tidigast en vecka före flyttningsdagen. Vanligen är bostäderna dock alltid bebodda, och då får du nycklarna efter kl. 12 på flyttdagen från AUS kontor.

Om du inte själv kan hämta nycklarna kan du ge någon annan en fullmakt att hämta nycklarna för din räkning.

Nyckelbyte med den utflyttande hyresgästen

Den utflyttande och den inflyttande hyresgästen kan komma överens om överlåtelse av nycklar med det här avtalet om nyckelbyte. Läs avtalet noggrant innan du skriver under.

En ny hyresgäst som undertecknar ett avtal om nyckelbyte förbinder sig att ta emot bostaden i det skick den är vid tidpunkten för undertecknandet. När avtalet undertecknats övergår hela ansvaret för städningen och bostadens skick till den nya hyresgästen. Vi rekommenderar alltså att du kommer överens om att kontrollera bostaden tillsammans med den utflyttande hyresgästen innan du skriver under avtalet om nyckelbyte.

En ny hyresgäst som inte är nöjd med bostadens skick vid kontrollen ska inte underteckna avtalet och ta emot nycklarna till bostaden. Då lämnar den utflyttande hyresgästen tillbaka nycklarna till AUS kontor och AUS kommer överens med den nya hyresgästen om städning eller reparationer när nycklarna hämtas från kontoret.

Om ett avtal om nyckelbyte undertecknats och lämnats in till bostadskontoret återbetalas hyressäkerheten till den gamla hyresgästen, och från och med underteckningstidpunkten ansvarar och förfogar den nya hyresgästen över bostaden.  Den utflyttande hyresgästen ansvarar för att lämna in avtalet till AUS senast under flyttningsdagen. Avtalet kan också skickas per e-post ([email protected]).

 

Kontroll av bostadens skick

En ny hyresgäst ska fylla i ett inflyttningsformulär inom en vecka efter att ha tagit emot nycklarna. Hyresgästen ska alltså kontrollera bostadens skick, och om inga problem framgår av formuläret betalar AUS tillbaka den utflyttade hyresgästens hyressäkerhet.

Om det framkommer klara brister i bostadens skick, dvs. om bostaden måste städas eller repareras, ska du genast kontakta AUS fastighetsväsende ([email protected]). Fastighetsväsendet beställer de åtgärder som behövs i bostaden så snabbt som möjligt.

Om du måste flytta in genast och inte vill vänta på städningen kan du också städa själv. Då ska du komma överens om städningen på förhand med fastighetsväsendet, så kan AUS mot bevis (fotografier av bristerna i städningen, kvitton på anskaffningar) ersätta städredskap till ett maxbelopp av 50 euro.

Om du tagit emot nycklarna direkt av den utflyttande hyresgästen har du samtidigt tagit emot bostaden i det skick den var när du skrev under avtalet om nyckelbyte. I sådana fall ansvarar AUS och den föregående hyresgästen inte längre för bostadens skick.

Alla små fel som behöver repareras ska anmälas till servicebolaget, till exempel ett trasigt kylskåpshandtag eller hyllskivor som fattas. Servicebolaget reparerar sådana fel gratis. Kontaktinformation för underhållsföretag kan hittas här.

OBS! Hyresgästerna på Jorddammsvägen ska kontakta disponenten Ralph Krogius i frågor som gäller bostadens skick.

 

Brandvarnare och lampor

Bostädernas brandvarnare, belysning och lampor är i regel på hyresgästens ansvar. Om bostaden saknar belysning eller brandvarnare vid inflyttningen måste du skaffa dem själv.

AUS ansvarar för brandvarnare, belysning och lampor i studentrumsbostädernas gemensamma utrymmen. Om brandvarnarbatteriet är tomt eller en lampa slocknar i de gemensamma utrymmena ska du kontakta servicebolaget. I studentrummen ansvarar hyresgästerna själva för brandvarnarna och lamporna. I vissa studentrum finns färdiga armaturer i taket, men hyresgästen måste själv skaffa lamporna.

I en del av våra nyaste fastigheter är brandvarnarna kopplade till elnätet. Om det är något fel på en brandvarnare som är kopplad till elnätet eller om den lösgjorts från taket ska du kontakta underhållsföretaget.

 

Hemförsäkring

AUS kräver inte att hyresgästerna tar en hemförsäkring, men rekommenderar det varmt för att skydda hyresgästens eget lösöre. AUS hyresavtal inkluderar ingen hemförsäkring.

 

Namn på dörren

På Skinnhandlarvägen, Trumslagargatan och Vasagatan måste hyresgästerna göra en flyttningsanmälan till servicebolaget för att bolaget ska byta namnet på bostadens dörr. Flyttningsanmälan kan göras med ett elektroniskt formulär.

Tjänster för invånarna
Återvinning och avfallshantering
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat