Förändringarna i invånarvalet träder i kraft vecka 43

Domo-systemet motsvarar nu ARA:s invånarvalsmodell som baserar sig på behovsprövning och AUS kan efter en lång förberedelsefas göra invånarvalen på det sätt som lagen och myndigheterna kräver. Delegationen beslutade om övergången till ifrågavarande modell våren 2023.
Työskentely

Förändringar i invånarvalet 

Ansökningarna behandlas enligt ARA:s modell som baserar sig på brådskandekategorier. Bostadsbehov, förmögenhet och inkomster är utgångsmässigt jämstarka kriterier då sökandena sätts i företrädesordning. I invånarvalet måste mindre bemedlade sökanden och sökanden med mest brådskande bostadsbehov sättas i företräde. 

Synliga förändringar för sökandena är bland annat att olika tilläggspoäng inte längre kan fås och att ansökningen inte kan återställas efter erbjudandet. Köplaceringarna kunde inte längre ses från den 1.9 eftersom ARA-bostädernas invånarval inte kan basera sig på köande. 
 
En sökande kan inte heller längre ha flera ansökningar. Observera att du endast kan ha en ansökan antingen ensam, som familj eller med kompisar, dvs. maximalt 3 giltiga ansökningar samtidigt per ansökningstyp.  

Vad händer med giltiga ansökningar? 

Bostadsansökningar som finns i Domo överförs till den nya kategorimodellen 25.10. Efter överföringen ser sökanden den kategori dit ansökan placerats i Domo. Invånarvalskategorierna finns listade i detta meddelande. 

Följ att er ansökan hålls i systemet 

AUS meddelar separat om det  sker något i överföringen av ansökningarna i systemet som gör att alla ansökningar måste förnyas. Följ AUS meddelanden gällande ärendet.  

Om du måste komplettera din ansökan ber AUS dig fylla i en helt ny ansökan. 

Hur förändras bostadsansökningen? 

Även bostadsansökan har redigerats i enlighet med det nya invånarvalet, så att AUS skulle ha tillräcklig information om den sökandens situation för att kunna göra invånarvalet på rätt grunder. Med avvikelse från den gamla ansökan efterfrågas sökanden nu tydligt om orsaken till bostadsbehovet. Vi ber även om sökandens utredning om situationen både i tilläggsinfofältet och med olika bilagor. 

Om ansökningsbehandlarna inte får tillräcklig information från ansökan för att göra invånarvalet ber AUS nödvändig tilläggsinformation och bilagor av sökandena för behandlingen. Vi kan inte göra ett bostadserbjudande utan tillräcklig information. 

Invånarvalsgrunder 

Utgångsmässigt har studentkårens heltidsstuderande medlemmar boenderätt i studentkåren ägda eller indirekt ägda/förvaltade bostäder. ARA:s invånarval görs utifrån detta så att de som väljs till invånare främst alltså är AUS medlemmar och studerar på heltid.  

När det finns ungefär 14 000 medlemmar och knappt 2600 bostäder kommer bostäderna aldrig att räcka till för alla som vill ha bostad. I delegationen godkändes, då reglementet för boende upprättades hösten 2022, att betoningen i invånarvalet ligger på studenter som inleder sina studier och som kommer utanför huvudstadsregionen. Det här motsvarar även ARA:s anvisningar. 

I praktiken innebär ändringen att AUS  behandlar ansökningarna på ett nytt sätt som är tidskrävande då valen baserar sig på behovsprövning.   

På grund av ändringen kan invånarvalet stocka sig för en stund. Sökandena ombeds ha tålamod, vi försöker sköta ärendet så smidigt och snabbt som möjligt så att det inte skulle orsaka alltför mycket olägenhet för de sökande.  

Nedan brådskandekategorier som används i AUS invånarval, utifrån vilka ändringarna i Domo-systemet gjorts. 

Invånarvalskategorier 

Bostadsbehovskategori  Förklaring 
Kategori 1-Bostadslöshet 

Ansökningar där de sökandena är bostadslösa. Bostadslösheten bör intygas. I ansökningar med flera personer bör alla sökande vara bostadslösa. 

Kategorin är i kraft till högst det första bostadserbjudandet eller tills ansökningens skyndsamhet förfaller. Om sökanden förkastar ett erbjudande eller låter den föråldras, sänks ansökan automatiskt till den allmänna kategorin (4). Om den sökande inte kunnat besvara erbjudandet av en betungande orsak eller av sökanden oberoende orsak kan personen ändå återställas tillbaka till kategori 1. 

När du söker som bostadslös kan du inte utan god orsak avgränsa bostäder från ansökan. Brådskandenivån kan minskas eller låta bli att beviljas om sökande avgränsar bostäder från ansökan utan godtagbar förklaring om avgränsningens orsaker. 

Kategori 2-Mycket brådskande 

Ansökningar där sökanden har ett mycket brådskande bostadsbehov. När bostadsbehovet definieras tillämpas ARA:s invånarvalsguide och anvisningar från huvudstadsregionens invånarvalsövervakning.   

Mycket brådskande bostadsbehov måste intygas. I ansökningar med flera personer beaktas alla sökandens situation då bostadsbehovet fastställs. 

Kategorin är i kraft till högst det första bostadserbjudandet eller tills ansökningens skyndsamhet förfaller. Om sökanden förkastar ett erbjudande eller låter den föråldras, sänks ansökan automatiskt till den allmänna kategorin (4). Om sökanden inte kunnat besvara erbjudandet av en betungande och av sökande oberoende orsak kan personen ändå återställas till kategori 2. Ansökningar till tvåor från en ensamsökande anses inte vara mycket brådskande.  

När en mycket brådskande bostad söks kan man inte utan godtagbar orsak avgränsa bostäder ur ansökan. Brådskandenivån kan minskas eller låta bli att beviljas om sökande avgränsar bostäder från ansökan utan godtagbar förklaring om avgränsningens orsaker.  

Kategori 3-Brådskande 

Ansökningar där sökanden har ett brådskande bostadsbehov. När bostadsbehovet definieras tillämpas ARA:s invånarvalsguide och anvisningar från huvudstadsregionens invånarvalsövervakning. Till kategorin hör även de som byter bostad på AUS om det finns en motiverad och intygad orsak.  

Brådskande bostadsbehov måste intygas. I ansökningar med flera personer beaktas alla sökandens situation då bostadsbehovet fastställs. 

Kategorin är i kraft till högst det första bostadserbjudandet eller tills ansökningens skyndsamhet förfaller. Om sökanden förkastar erbjudandet eller låter den föråldras sänks ansökan automatiskt till den icke-brådskande kategorin (4): Om den sökande inte kan besvara ansökan på grund av en betungande och av sökande oberoende orsak kan personen ändå återställas tillbaka till kategori 3. En ensamsökandes ansökningar till tvåor anses inte vara brådskande.  

Då skyndsamhet söks kan man inte utan god orsak orimligt avgränsa bostäder från ansökan och när de beviljas beaktas antalet sökta bostäder och mångsidigheten. Brådskandenivån kan sänkas eller låta bli att beviljas om sökanden orimligt avgränsar bostäder ur ansökan utan godtagbar utredning.  

De som söker bostadsbyte bör skicka ett intyg eller utredning över orsakerna. Orsakerna till bostadsbytet för dem som bott under två år i sin nuvarande bostad måste vara betungande. 

Kategori 4-Allmän  Antagningskategori. allmänt bostadsbehov 
Kategori 5-Ingen boenderättid  Sökande har medlemskap men inte giltig boenderättid till exempel när den ursprungliga boenderättiden tagit slut eller om sökanden är forskarstuderande. Sökandens barn, föräldrar eller partner räknas inte som kriterieuppfyllnad. 

 Noggrannare ansökningsanvisningar samt invånarvalgrunder uppdateras på AUS webbplats när ändringen träder i kraft. 

Vi kan tyvärr inte svara på enskilda förfrågningar om saken vid det här skedet men aktuell information uppdateras aktivt på AUS webbplats. Vi kan inte heller svara på frågor om ansökningssituationen och kan inte heller uppskatta tidpunkten eller sannolikheten för bostadserbjudandet.  

Om din situation ändras på något sätt som kräver tilläggsutredning för AUS invånarval, under ändringsskedet, ska du fylla i en ny ansökan med bilagor.  

Bostadserbjudandena skickas till dig per epost och sms. Därför är det mycket viktigt att dina kontaktuppgifter i Domo är uppdaterade och att du följer din epost.  

Meddela per epost om eventuella tekniska problem  [email protected] med rubriken ”tekniskt problem i domo” 

Ändringar i AUS invånarval på hösten
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.
happy student holding an EU flag
Ajankohtaista Publicerat:

EU i ett nötskal

De viktigaste sakerna om Europeiska unionen (EU) som varje student borde veta.
opiskelijoita haalareissa
Ajankohtaista Publicerat:

Välkommen att besvara Aalto-universitetets studentkårs medlemsenkät

Evenemang, lokaler och bostäder. Påverkan, kommunikation och frivilligverksamhet. Vilka alla studentkårens tjänster har du använt? Och vad tyckte du om dem?
kuvassa AYY:n yhteisö-, ansio- ja kunniamerkkejä kuntanauhoihin kiinnitettynä
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Utmärkelser beviljats på AUS14-årsfest

Utmärkelser delades ut till meriterade medlemmar i Aaltogemenskapen på AUS 14. årsfest den 18. maj 2024.