Arbete inom fastighetssektorn pågår med Otnäs nya bostadsprojekt

På Karlavägen och Otsvängen ska studentbostäder byggas och planeringen har gått framåt i olika takt. Sammanlagt planeras 1 000 nya bostäder för Otnäs. Beroende på hur detaljplaner och planeringen framskrider kan det vara möjligt att alla fastigheter färdigställs under 2020-talet.
Kartalle sijoitettu Miestentie, Opiskelijakeskus ja Otakaari
Placeringen av byggprojekt i Otnäs, Esbo: Karlavägen ligger längs Ring 1 bredvid Kägeludden. Otsvängens nya objekt ligger nära Ossinlampi mellan Dipoli och Servi-Maijas väg. Studentcentret kommer att byggas i hjärtat av Otnäs.

 

Aalto-universitetets studentkår äger 2 600 bostäder i huvudstadsregionen, som är hem för 3 200 medlemmar i studentkåren. De nya byggprojekten skulle öka antalet bostäder med totalt cirka 1 000. 

Planerna har framskridit särskilt på Karlavägen, det nya bostadsområdet som finns invid Ring 1 bredvid Otnäs och Kägeludden.Fler än 200 bostäder kommer att byggas i omedelbar närhet av de nuvarande Karlavägen 2B-husen. Dessutom planeras cirka 700 bostäder i fyra olika byggnader vid Otsvängen.

Utöver studentbostäder deltar AUS i ett gemensamt projekt gällande studentcentrum, som i mitten av maj gick vidare till underteckning av avtal. AUS, Stiftelsen för Aalto-universitetets ekonomistuderandesr, den svenskspråkiga nationen Teknologföreningen (TF) och Aalto-universitetet har undertecknat avtal om att bygga ett studentcentrum. Du kan läsa mer om detta här

 

Karlavägens andra skede  

På Karlavägen finns AUS och Helsingforsregionens studentbostadsstiftelses (Hoas) gemensamma studentbostadskomplex uppdelat i två delar. Dessa 131 bostäder i första fasen färdigställdes i början av 2019 och hösten 2020 inleddes planerna officiellt för den andra fasen i AUS delegation.

I den andra fasens planer finns en liknande gemensam studentbostadshelhet tillsammans med Hoas. Det unika i projektet är att studentbostäderna kopplas samman till samma fastighet med Västra Nylands räddningstjänsts (LUP) brandstation. Planeringsfasen har framskridit snabbt och inom projektet har man infört miljöklassificeringen RTS, vars ambitiösa målnivå vägleder hela projektet mot en hållbar och ansvarsfull riktning. 
 

Hållbart boende och miljövänlighet som viktiga planeringskriterier 

I Karlavägens projekt har man infört RTS-miljöklassificering som styr hela projektet utifrån kriterier för hållbar utveckling. Ett fyrstjärnigt betyg fastställdes som målnivå och det verkar som om detta kommer att uppnås. Detta har krävt att projektet investerar avsevärt i miljövänlighet. 

I praktiken innebär detta att byggnaden är utformad för att vara energieffektiv och att vi investerar i miljövänliga och utsläppssnåla material. Ett geotermiskt värmesystem planeras för projektet och användningen av solenergi har beaktats i planeringen.  

Karlavägens projekt och hela AUS fastighetsutveckling tar hänsyn till studenternas åsikter enligt svaren på de senaste enkäterna om boende.Bostäderna i de blivande objekten är främst små ettor som studenterna har önskat. På Karlavägens objekt finns också särskilt förvaring av lös egendom i bostäderna. Detta har gjort det möjligt att förbättra byggnadens kostnadseffektivitet genom att undvika korridorutrymmen då ett separat källarförråd inte behöver byggas. Under våren har planerna framskridit till bland annat mer detaljerade köksplaner och planer på en husbastu och gemensam lokal på översta våningen. 

Gatuplanet får en lättillgänglig gemensam lokal för invånarna och en tvättstuga. Den översta våningen har en husbastu med fantastisk utsikt och en gemensam lokal. Därefter är det aktuellt att välja ytmaterial för lägenheterna, till exempel i köks- och toalettutrymmen, och studenterna kommer att tillfrågas om åsikter kring dessa. 

Observationsbilder av arkitektritningar för Karlavägen

Ilmasta käsin oleva havainnekuva, jossa keskellä Miestentien kohteen vaiheiden 1 ja 2 rakennukset

Karlavägens bostäder i första fasen stod färdiga i början av 2019, på bilden till höger. Planerna för den andra fasen innefattar en liknande, gemensam studentbostadshelhet tillsammans med Hoas. 

Tiiliseinäinen arkkitehtipiirros uusista opiskelija-asunnoista

Observation av arkitektritningar för Karlavägen, vy norrut. Fönstren på bostadshusets fasader är så stora som möjligt så att vardagsrummen får mesta möjliga ljus. På fasaderna används olika slags rödaktiga tegelstenar. 

Asuinkerrostalo, jonka alakerroksissa sijaitsee paloasema

Observationsbild av arkitektritningar för Karlavägen, vy mot brandstationen. Brandstationens lokaler är belägna på två våningar och överlappar delvis med Hoas bostadshus. 

Kolmen yksiön pohjapiirros, keskellä suorakaide, sivuilla viistot seinät

Bostäderna på Karlavägen är små ettor enligt studerandes önskemål. Största delen är ettor på 21 m2 som finns i mitten. På grund av byggnadens form kommer det att finnas bostäder med lutande väggar i ändarna. Bilden till höger visar en planritning med möbler. 

Moderni, punatiilinen kerrostalo

På tomten finns i nuläget studentbostäder för AUS och HOAS som färdigställts år 2019, bredvid vilka det gemensamma projektet har planerats. 

Karlavägens gemensamma projekt blir försenat – nu utreds om AUS kan bygga studentbostäder innan andra parterna 

 Planeringsfasen som framskridit med god fart går framåt mot inlämnande av bygglov. När det gäller byggstart har det skett en olycklig försening, som AUS inte har kunnat påverka, och projektet kommer inte att fortsätta som ett gemensamt projekt inom den ursprungliga planerade tidtabellen.   

Utöver planeringen undersöks nu möjligheten att bygga AUS byggnadskomplex som ett självständigt objekt med snabbare tidtabell. Det finns för närvarande inga tekniska hinder för detta, och om framsteg som självständigt projekt också visar sig vara möjliga ur ett markanvändningsperspektiv, skulle byggandet kunna genomföras med en liten fördröjning jämfört med den ursprungliga planen under första halvåret 2022. Det är fortfarande ett alternativ att planerna framskrider som ett gemensamt projekt och en eventuell tidsplan kommer att utarbetas under ledning av de parter som berörs av markanvändningen. 

"Byggprojekt framskrider ofta i steg och förseningar är inte ovanliga", kommenterar  Petri Kuusisto, projektledare för AUS fastighetsenhet. Vi kommer att fortsätta att främja planerna och göra vårt yttersta inom planeringsgruppen för att kunna börja bygga så snart som möjligt. 

 

Otsvängens fyra studentbostadsfastigheter inväntar planens utveckling och markförsäljning 

På området vid Otsvängen, mellan Dipoli ochServi-Maijas väg nära Ossinlampi-dammen har planerats sammanlagt cirka 700 studentbostäder i fyra olika byggnader. Mellan byggnaderna i närheten av Teknologföreningens byggnad lämnas en skogsremsa som skyddar jordekorrarnas livsmiljö och passage. 

I detaljplaneringsfasen har det i byggnaden huvudsakligen planerats ettor, vilka studerande önskat allra mest enligt de senaste undersökningarna. Jämfört med Karlavägens planer är dessa i ett ännu tidigare skede. Antalet bostäder, invånarnas gemensamma utrymmen eller mer detaljerade planer för inredningslösningar har ännu inte fastslagits. 

"Studenterna kan fortfarande påverka Otsvängens planer!" säger Samuli Vehkomäki som ansvarar för fastigheter i AUS styrelse. " I en nyligen genomförd boendeenkät kunde AUS nuvarande invånare också svara på frågor om framtida bostäder. Dessa resultat kommer inte bara att användas för att främja planerna, utan också för att överväga hur hela medlemskåren kan involveras." 

Senast har projektet gått framåt vad gäller vägutformningens del, det vill säga hur cykelvägar, gångbanor och biltrafik går runt bostäderna och var det finns parkeringsplatser. Projektet befinner sig för närvarande i planeringsfasen och tomtköp förbereds. Samtidigt kommer planerna på det maximala antalet bostäder i byggnaderna och möjliga platser för gemensamma lokaler och lagerlokaler att specificeras. Detaljplanen och tomtaffärerna förväntas framskrida under slutet av 2021. Genomförandeplaneringen kan därför inledas under år 2022 och den första byggnaden kan eventuellt byggas redan år 2023. 

Observationsbilder av arkitektritningar för Otsvängen

Havainnekuva neljästä uudesta rakennuksesta Otakaaren varteen

Omkring 700 studentbostäder planeras längs Otsvängen. Bostäderna har planerats på området innanför svängen nära Ossinlampi-dammen, Dipoli och Servi-Maijas väg. 

Karttapiirros rakennuksista Ossinlammen ja Otakaaren välissä

Längs Otsvängen har ett nytt studentbostadskomplex på fyra byggnader planerats. Mellan byggnaderna finns en skogsremsa som skyddar jordekorrarnas livsmiljö och passage. 

Vasemmalla Otakaaren uusi talo, oikealla Teknologföreningenin rakennus, välissä tie

Observationsbild av arkitektritningar: Utsikt frånOtsvängen, mellan Teknologföreningens byggnad och den sydligaste nybyggnaden mot norr. 

Byggprojekt främjas steg för steg med flera team, styrelsen samt ekonomi- och fastighetskommittén deltar också i förberedelserna. Utöver Otsvängens och Karlavägens planer går också förbättringen av Serviuddens befintliga bostadsbestånd framåt genom planering av olika restaureringar och renoveringar. Dessutom finns det också möjliga byggplatser för mindre nybyggen i detta område. Vi håller medlemmarna informerade om hur de olika objekten framskrider så snart vi når nästa fas. 

 

Mer information:  

Styrelsemedlem Samuli Vehkomäki, samuli.vehkomaki(a) ayy.fi, +358 40 026 5544

Karlavägens detaljplanesidor kan ses här

Sidorna för Otsvängens detaljplan kan ses här

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

Kuvassa hymyileviä ihmisiä sopimuksen kanssa
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Otsvängens bostadsprojekt kopplar ihop campuset med Teknologbyn- AUS styrelse undertecknade föravtal med universitetet om tomtköpet

Aalto-universitetets studentkårs delegation befullmäktigade styrelsen att underteckna föravtalet om Otsvängens tomter med Aalto-universitetet. På området byggs över 700 nya studentbostäder med respekt för miljön.
Text in Finnish: Varkauksia Otaniemessä - kattava vartiointi alkaa AYY:n kiinteistöjen alueella
Ajankohtaista Publicerat:

Stölder i Otnäs – omfattande bevakning inleds på området för AUS fastigheter

Aalto-universitetets studentkår ökar bevakningen i Otnäs eftersom det har förekommit stölder i områdets fastigheter. Fallen har meddelats till polisen.
Kuvassa kaksi hymyilevää henkilöä, jotka ovat Sainio ja Regelin.
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS föreslår Sampo Sainio och Antti Regelin som FSF:s styrelsemedlemmar 2023

Aalto-universitetets studentkår föreslår Sampo Sainio och Antti Regelin till Finlands studentkårers förbunds styrelse. Styrelsen utses på förbundsmötet 18-19.11.2022.
Design Notebook 2021
Ajankohtaista Publicerat:

Planera den nästa design-anteckningsboken

Design-anteckningsboken har varit popular och därför är det dags att planera en ny anteckningsbok! I stället för TOKYO s och AUS bekanta läsårskalender utkommer ett nytt design-anteckningsbok igen i januari 2023. Boken som utkommer i början av året kan användas som bullet journal likt en kalender, som en traditionell anteckningsbok eller dagbok. Vi hoppas att allt fler aaltoiter kan dra nytta av design-anteckningsboken.