Ansök om ekonomiskt stöd

Bidrag för föreningarna

Aalto-universitetets studentkår beviljar föreningarna inom studentkåren verksamhetsbidrag och startpeng. Här kan du kontrollera bidragsvillkoren.
Ulkotapahtuma. Karuselli, auringonlasku, savua.

Verksamhetsbidrag

AUS verksamhetsbidrag är avsett för att stödja föreningens löpande verksamhet. Alla föreningar som hör till AUS föreningsregister och ha en öppen medlemsantagning och av röstberättigade medlemmar  minst 60%, men minst tio personer, är medlemmar i AUS,  kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Ansökningarna poängsätts med hjälp av poängsättningsmodellen för verksamhetsbidrag. Inlämningen av föreningsanmälan och ansökningstiden börjar den 20 april 2022 kl. 12.00 och går ut den 11 maj 2022 kl. 23.59.

Ansökan om verksamhetsbidrag består av en ansökningsblankett och de bilagor som krävs. Bilagorna som behövs är det föregående verksamhetsårets handlingar (bokslut, verksamhetsberättelse), det innevarande årets styrdokument (verksamhetsplan, budget, lista över funktionärer) och de gällande stadgarna. Dessutom ska föreningen ha ett användarnamn till systemet TAHLO och en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats.

AUS organisationssektor ger mer information.

Bidragsbeloppen från tidigare år finns här

Startpeng

AUS kan bevilja startpeng för nya föreningar för att täcka deras registreringskostnader. Villkoren är:

  • Föreningen ska ansöka om att upptas i den första förteckningen i AUS föreningsregister.
  • Högst ett år får förflyta från det att föreningen bildas till det att den lämnar in sin ansökan om att upptas i AUS föreningsregister.
  • Föreningen ska vara registrerad eller registreringen ska vara under behandling vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Startpengens belopp är 185 euro och den är avsedd för att täcka expeditionsavgiften för PRS etableringsanmälan och för att starta upp föreningens verksamhet.

Startpengen kan sökas antingen i samband med ansökan till föreningsregistret eller senare om villkoren fortfarande uppfylls. Då kontaktar föreningen AUS organisationssektor för att söka startpeng.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat