Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020

Hae hallopediksi 2020

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 november 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2020.

Ansökningstiden börjar den 1 november 2019 och löper ut den 30 november 2019 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen https://www.halloped.fi/sv . Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen http://www.ayy.fi/sv/studentkar/intressebevakning/hallopederna/ . 

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 19 december 2019.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier 

Kommittéerna för akademiska ärenden 
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit.

Övriga 
Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit.

Otnäs 29.10.2019
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår 

Mer information och hjälp till ansökan: 
Minna Mäkitalo 
sakkunnig, utbildningspolitik 
[email protected], +358 50 520 9438

Studentrepresentanter i förvaltningen 2020
Organ, medlemmar+ suppleanter

Aalto-universitetet
Universitetets kommitté för akademiska ärenden, 4+4
Examensnämnden, 3+3
Ledargruppen för språkcentrum, 3+3
Restaurangkommittén, 3+3
Jämställdhetskommittén, 1+1
Aalto Junior styrgruppen, 1
Aalto Entrepreneurship education steering group, 1
Styrgruppen för öppna universitetet, 1
Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG), 1+1
Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWG, 1+1

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 4+4
Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur, 1
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 2+2
Quality and Development Group, 1+1
Utbildningsgruppen vid institutionen för arkitektur, 3+3
Bachelor's Programme Committee in Design, 2+2
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2

Handelshögskolan BIZ
Akademisk kommitté för handelsvetenskap, 4+4
Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi, 2+2
Entrepreneurship Programme Committee, 1+1

Högskolan för kemiteknik CHEM 
Akademisk kommitté för kemiteknik, 3+3
Utbildningsrådet för kemiteknik, 3+3
Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik, 1+1
Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik, 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik, 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap, 1+1
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi, 1+1

Högskolan för elektroteknik ELEC
Akademiska kommittén för elektroteknik, 4+4
Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik, 3+3
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering, 3+3
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 3+3
Kvalitetskommittén för undervisning vid högskolan för elektroteknik, 4+4

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG
Akademiska kommittén för ingenjörsvetenskaper, 4+4
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap, 3+3
Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap, 4+4
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper, 3+3
Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper, 3+3

Högskolan för teknikvetenskaper SCI 
Akademiska kommittén för teknivetenskaper, 4+4
Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper, 4+4
Utbildningsrådet för produktionsekonomi, 3+3
Utbildningsrådet för informationsnätverk, 3+3
Utbildningsrådet för teknisk fysik och matematik, 3+3
Aalto SCI kvalitetskommitté, 1+1
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap, 2+2

Gemensamma program
Aalto Science and Technology bachelor programme committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM), 4+4
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 4+4
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM), 3+3
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 1+1
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 3+3
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 3+3
Ledargruppen för Urban Studies and Planning, 1
Styrgruppen Creative Sustainability, 1+1

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Hae linnanisännäksi, asukkaat istuu pöydän ääressä
Ajankohtaista Publicerat:

Främja världens bästa studentboende som slottsvärd eller i invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Hallituksenmuodostaja Olli Kesseli ja edustajiston puheenjohtaja Suvi Vendelin
Ajankohtaista Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2020

Delegationen valde på sitt möte 12.11.2019 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2020. Delegationsordföranden heter Suvi Vendelin och styrelsebildaren Olli Kesseli.
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 11.11.2019 uppdragen som studentrepresentanter i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2020–2021.
Haku luottamustoimeen 2020
Ajankohtaista Publicerat:

I en förtroendepost kan du åstadkomma en skillnad

Ansökningstiden till TTE-fondens styrgrupp, kontinuitetskommittén och ekonomidirektionen går ut 28.11. kl. 12.