Studentrepresentanterna

Hallopedernas ställning och ansvar

Förvaltningens studentrepresentanter är universitetets förtroendevalda, utsedda av studentkåren. De är fullvärdiga medlemmar i de organ dit de utnämnts på samma sätt som professorernas och universitetspersonalens representanter. Till exempel vid omröstningar har varje representant en röst, oavsett vilken grupp personen representerar.

Studentkåren får välja vem den tillsätter som halloped, så länge till exempel jämställdhetslagen följs även här. Hallopeden är fri att fatta sina egna beslut, dvs. studentkåren har ingen bestämmanderätt när det gäller hur uppdraget ska skötas. Studentkåren har dock möjlighet att avsätta hallopeden från förtroendeuppdraget om personen inte åtnjuter förtroende. Det här kan komma ifråga till exempel om personen inte deltar i möten eller tydligt agerar i strid med universitetsgemenskapens värderingar eller regler.

En halloped är skyldig att delta i möten. Frånvaro är tillåten om hallopeden är jävig att delta i beslutsfattandet eller av en annan godtagbar orsak, såsom sjukdom. Frånvaron ska alltid meddelas mötesordföranden, sekreteraren och ersättaren på förhand. Mer om jäv i samband med stycket om mötespraxis.

Medlemmar i ett förvaltningsorgan är ansvariga för alla beslut där de inte reserverat sig. Det här innebär också ett juridiskt och ekonomiskt ansvar för beslut som behandlar till exempel universitetets ekonomi eller hur universitetet fullgör sin offentliga uppgift. Alla förvaltningsorganets medlemmar är skyldiga att följa de beslut som fattats på mötet. Mer om reservation och övrig mötespraxis i här.

Förvaltningens studentrepresentanter ska begära avsked genast när de vet att de inte är behöriga för uppdraget ifråga eller inte kan sköta det. Behöriga är de studerande vid Aalto-universitetet som har en giltig studierätt som leder till examen. Medlemmar i högskolornas och utbildningsprogrammens organ ska ha studierätt vid högskolan eller studieprogrammet ifråga. En grund för att begära avsked är också att man inte hinner delta i mötena.

Ersättarna är personliga, dvs. de kan endast ersätta en viss person. Utan separat beviljande har ersättaren endast närvarorätt på de möten där hon eller han ersätter en ordinarie medlem. Som ersättare för en ordinarie medlem har personen tillgång till allt mötesmaterial.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat