Studentrepresentanterna

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet. Studenterna är experter på studierna och undervisningen. Varje år lediganslås cirka 250 uppdrag.

Studentrepresentanter finns i utbildningsprogrammen, institutionerna, högskolorna och universitetets centralförvaltning. De sitter i kommittéerna för akademiska ärenden, i utbildningsråden och i olika kommittéer. En lista över förvaltningens studentrepresentanter och deras kontaktuppgifter finns på adressen beta.halloped.fi.

Studentkåren väljer studentrepresentanterna för ett kalenderår i taget och alla studentkårens medlemmar kan söka. Den huvudsakliga ansökningstiden är i november men uppdrag blir också lediga andra tider på året.

Studentkåren, de ansvariga för studentrepresentanterna och föreningarnas studieansvariga stöder påverkansarbetet. Vid varje högskola utnämns en ansvarig som samordnar studentrepresentanternas verksamhet. Vid behov samordnar studentkårens påverkansexpert för högskolepolitik studentrepresentanternas verksamhet på Aalto-universitetsnivå.

Den Påverkansexpert, som inom studentkåren ansvarar för högskolepolitik frågor, är i sista hand ansvarig för alla ärenden som rör studentrepresentanterna och kan kontaktas i alla frågor som gäller ämnet.

Bli studentrepresentant i förvaltningen!

Som studentrepresentant får du

 • Lära känna och arbeta med Aaltos personal i din grupp
 • Påverka de ärenden som behandlas i din grupp, dvs. aktuella beslut som direkt anknyter till studierna
 • Delta i webbkursen för studentrepresentanter, som hjälper dig utvecklas som talare och påverkare.
 • En pins, en årlig studiesits och andra gemensamma evenemang för studentrepresentanter.

Som studentrepresentant ska du

 • Delta i din grupps möten. I flera grupper kan du också delta som ersättare. Beroende på gruppen ordnas möten cirka en gång i månaden eller mer sällan.
 • Höra till högskolans studentrepresentantsgrupp som leds av högskolans studentrepresentantsansvariga
 • Delta i kommunikationen mellan studentrepresentanterna och meddela din ersättare om du är förhindrad att delta i ett möte.
 • Anteckna de viktigaste diskussionerna som förts under året i din mötesgrupp (som introduktion för följande års studentrepresentanter).

Handbok för förvaltningens studentrepresentanter

Som förvaltningens studentrepresentant är du med och formar universitetets framtid och representerar både dig själv och dina medstuderande i beslutsfattandet.

Läs mer
Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_1

Edujory

Edujory är AUS intressebevakningssektion, som består av högskolornas ansvariga för studentrepresentanterna och ordföranden för studierådet.

Varje högskola har en egen person som är ansvarig för högskolans studentrepresentanter, regelbundet sammankallar dem och samordnar informationsförmedlingen och målen för högskolornas intressebevakning. Edujory är den sektion i AUS som ansvarar för samordningen av studentrepresentanterna och utvecklingen av den fortlöpande verksamheten. Till sektionen hör högskolornas studentrepresentantsansvariga och studierådets ordförande. En av AUS styrelsemedlemmar leder ordet i Edujory och den påverkansexpert för högskolepolitik, som ansvarar för utbildningspolitiska frågor, är sekreterare.

Till Edujorys uppgifter hör att

 • Samordna studentrepresentanternas gemensamma verksamhet, informationsgången och målen för intressebevakningen.
 • Ordna en studiesits på våren för Aaltos personal och alla studentrepresentanter.
 • Vara en länk mellan AUS intressebevakningsteam, studentrepresentanterna och de studieansvariga.
 • Bidra med studentperspektivet i utlåtanden för AUS intressebevakningsteam och i aktuella ärenden.
 • Delta i valet av nya studentrepresentanter i slutet av året

Study Council

The Study Council (OPN) is an AYY committee consisting of the subject organisations’ persons in charge of studies. OPN convenes to discuss current matters around once a month.

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat