Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag! -> Viktig information om den temporära lagändringen beträffande föreningsmöten

Toiminta-avustushaku

Viktig information om den temporära lagändringen beträffande föreningsmöten

 

Om din förening inte kunnat hålla årsmötet på grund av undantagstillståndet, gäller den här  nyheten dig.

Riksdagen har godkänt temporära lagändringar för föreningsverksamheten som möjliggör att det stadgeenliga årsmötet kan ordnas vid ett senare tillfälle samt distansdeltagande på föreningens möte även om det inte skulle ha noterats i stadgarna.

Väsentliga plock och vad de avser

”Med avvikelse från 20 § 1 mom. i föreningslagen kan det föreningsmöte som enligt stadgarna ska hållas senast vid utgången av augusti månad 2020, oberoende av vad som anges i stadgarna, hållas senast vid utgången av september månad 2020.  Detsamma gäller i 20 § 2 mom. i föreningslagen avsett föreningsmöte”.

I föreningslagen bestäms att föreningens möte måste hållas inom den tidpunkt som fastställs i stadgarna. Som tidsperiod har kunnat fastställas till exempel februari-mars, det måste ändå kontrolleras i föreningens stadgar. Om föreningen inte har hållit mötet under denna tid, kan föreningens medlem kräva att det hålls. Med den nya lagändringen kan det stadgeenliga mötet hållas senast i slutet av september om det enligt stadgarna ska hållas före slutet av augusti. Den samma lagändringen gäller även föreningens extra möten som inte har en fastställd tidpunkt men som styrelsen eller föreningsmötet kan besluta att hålla eller om tillräckligt många föreningsmedlemmar kräver det.

”Med avvikelse från den första meningen i 17 § 2 mom. i föreningslagen och med avvikelse från 21 § i den lagen kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel så som avses i 17 § 2 mom. i den lagen, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt stadgarna och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i 30 § i den lagen avsedd omröstnings- och valordning.”

Föreningens möte ska alltid hållas fysiskt. Med det garanteras möjlighet för föreningsmedlemmarna att delta på mötet även om distansdeltagande inte skulle lyckas av medlemmen. Med hjälp av lagändringen kan distansdeltagande tillåtas på föreningsmötet även om det inte skulle ha noterats i föreningens stadgar. Det gäller även föreningens extra möten. Det här gör det möjligt att hålla årsmötet när ett par saker beaktas. I möteskallelsen ska meddelas tydligt om  distansdeltagandet och mötet ska fortfarande ha en fysisk plats. Ur möteskallelsen bör framgå tillräckligt tydligt hur distansdeltagandet  sker tekniskt. Om medlemmarna inte önskas närvara ska de få täckande anvisningar om distansdeltagandet och sträva att försäkra sig om att alla som vill kan delta. Föreningsstyrelsen kan uppmana alla medlemmar att delta på mötet med distansuppkoppling om personlig närvaro inte är nödvändigt  till exempel på grund oöverkomliga tekniska orsaker.

Du hittar mer information om lagändringen här: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200290

Du kan läsa föreningslagen här om du vill: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503

Justitieministeriets frågor och svar om corona: https://oikeusministerio.fi/sv/fragor-och-svar-om-coronaviruset

 

Hur framskrida med föreningsmötesarrangemangen?

Ovannämnda lagändringar betyder att föreningarna kan hålla sina årsmöten på distans. Det här rekommenderas så att föreningen får de årliga ärendena omskötta och kan till exempel ansöka om AUS verksamhetsbidrag.

Kom ihåg-lista för att ordna föreningsmötet under undantagstillståndet:

 

Föreningsstadgarna fastställer att hänga upp möteskallelsen på anslagstavlan  dit det nu inte är tillträde.  Hur agera?

Om lokalen där anslagstavlan finns fysiskt verkligen är stängd borde det finnas ett meddelande om saken. Mötet kan sammankallas på alla andra stadgeenliga sätt och när mötets lagenlighet och beslutsförhet konstateras kan det konstateras att det inte fanns tillträde till anslagstavlan och bifoga ett skriftligt dokument till protokollet. I det här fallet är det särskilt viktigt att försäkra sig om att alla föreningsmedlemmar får möteskallelsen till kännedom på något annat sätt.

 

Tilläggsinformation om föreningarnas verksamhetsbidrag

Alla föreningar som verkar inom AUS ska göra en föreningsanmälan årligen, och samtidigt kan föreningar i första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.

Coronavirusläget påverkar vardagen för flera föreningar och således även verksamhetsbidragsansökningen. Verksamhetsbidrag och föreningsanmälningar kan fortfarande göras normalt men alternativt kan föreningen anmäla sig till den andra ansökningsvågen. På så vis fås tilläggstid för verksamhetsbidragen. Noggrannare förhållningsregler finns listade nedan.
 
Det kan vara utmanande att ordna årsmötena nu, så därför kan det vara välgrundat att anmäla sig till den andra ansökningsvågen.
 
Kom alltid ihåg att följa era stadgar och läs föreningslagen vid behov. Om ni behöver anvisningar kan ni få det av AUS föreningssektor: [email protected]
 
Verksamhetsbidrag och  föreningsanmälningar
                            

 • Om ni redan har haft årsmöte och kunde ordna det i mars har ni säkert alla nödvändiga bilagor:

 -> Ansökningstiden går ut den 31 mars som normalt varefter ansökningarna behandlas.  
                            

 • Om ni inte kan ordna årsmötet och/eller godkänna bilagor under den normala ansökningstiden:

 -> så anmäl din förening till verksamhetsbidragens andra ansökningsvåg med denna blankett senast den 31 mars.  
 
Den andra ansökningsvågen avslutas den 15 juni kl. 12:00. Beakta att bidrag som beviljas i den andra vågen sannolikt först betalas efter sommaren. Vi rekommenderar att i mån av möjlighet ansöka under den första vågen.
 
Om ni inte kan göra ansökan fram till ovannämnda dag så ta kontakt [email protected]
 
Observera att tidigare meddelade verksamhetsbidragsjourer på AUS kontor har annullerats. AUS följer utvecklingen av Coronaläget och meddelar om eventuella förändringar gällande verksamhetsbidragsansökningen.

 

Ansökningstiden för verksamhetsbidrag och föreningsanmälningen är:

Mån 2.3 kl. 12.00. - Ti 31.3 kl. 12.00. 

OBS! MÄRK KLOCKSLAGET FÖR ÄND DATUMET!

 

VILKEN FÖRENINGSANMÄLAN?

Föreningar som verkar inom AUS måste göra en föreningsanmälan varje år. Det väsentliga här är att vi kontrollerar om föreningen fortfarande uppfyller de krav som AUS föreningsreglemente ställer. Den viktigaste bilagan är alltså de gällande stadgarna. Enligt föreningsreglementet kan en förening som inte lämnar in anmälan avlägsnas ur registret för de två påföljande åren på beslut av styrelsen.

Föreningsanmälan består av flikar som ska ifyllas och av nödvändiga bilagor. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– verksamhetsberättelsen för föregående år
– verksamhetsplanen för pågående år

 

HUR SKA JAG GÖRA EN FÖRENINGSANMÄLAN?

 1. Samla ihop alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen)
 2. Logga in på Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med föreningens koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till er styrelses epostadress på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll i flikarna Allmänt, Styrelse, Lokaler och Bilagor Mellanlagra varje flik separat.
 4. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor är föreningsanmälan bristfällig. Du kan be om tilläggstid för inlämning av bilagorna men det krävs en välgrundad betungade orsak. Sänd ett meddelande till [email protected], och ange din motivering och när bilagorna är färdiga. De försenade bilagorna måste i varje fall lämnas in hos AUS före 31.5.2020.
 5. Fint, nu är allt klart! Du har nu gjort den krävda föreningsanmälan.

 

VILKET VERKSAMHETSBIDRAG?

AUS verksamhetsbidrag är avsett för att stödja föreningens fortlöpande verksamhet. Alla föreningar som hör till den första förteckningen i AUS föreningsregister kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidragen ansöks i mars och de poängsätts enligt poängsättningsmodellen  för verksamhetsbidragen.  Om föreningen gör sin verksamhetsbidragsansökan enligt anvisningarna har även föreningsanmälan gjorts, vilket krävs av alla.

Ansökan om verksamhetsbidrag består av en ansökningsblankett som fylls i och av de bilagor som krävs. Som bilagor behövs:

– gällande stadgar
– bokslutet för föregående år (består av resultaträkningen och balansräkningen)
– verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår
– verksamhetsplanen för pågående år
– budgeten för pågående verksamhetsår

Dessutom är en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats en förutsättning för att ett eventuellt bidrag kan utbetalas (blankett för updatering föreningsprofilen).

Bidragsbeloppen från tidigare år finns här.

 

HUR ANSÖKER JAG OM VERKSAMHETSBIDRAG?

 1. Samla alla nödvändiga bilagor färdigt (stadgar, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget)
 2. Logga in i Tahlo-systemet https://tahlo.ayy.fi/ med din förenings koder. Om du tappat bort dina koder kan de oftast reseteras till din föreningsstyrelses e-post på adressen https://tahlo.ayy.fi/password_reset/
 3. Fyll noggrannt i flikarna Allmänt, Styrelse, Ansökan, Lokaler och Bilagor. Mellanlagra varje flik separat. Ansökan kan göras ett steg i taget. Om ni är en särställd förening ska ni även fylla i fliken Särställning (inverkar inte på bidragsansökningen men ifyllandet är en förutsättning för utbetalning av bidraget).
 4. Fliken Ansökan har förnyats. Märk att ansökningsblanketten är den samma för alla föreningar som verkar inom AUS och i svarsalternativen har specificerats all möjlig specialverksamhet som kan finnas på föreningen. Du kan berätta noggrannare om det i de öppna svarsfälten.
 5. OBS! För att uppnå det maximala antalet poäng krävs inte att aktiviteter ordnas varje vecka inom varje delområde.
 6. Om du inte lämnar in alla nödvändiga bilagor minskar varje saknad bilaga bidragssumman. Böterna kan förhindras genom att be om tilläggstid för inlämnandet av bilagorna men för det krävs en välgrundad betungande orsak. Sänd ett meddelande till [email protected], och ange din motivering och när bilagorna är färdiga. Ett eventuellt bidrag kan inte betalas om föreningen inte har lämnat in de nödvändiga bilagorna före 31.5.2020.
 7. Fint, nu är allt klart! Du har nu ansökt om bidrag och gjort den krävda föreningsanmälan.

Dessutom är en uppdaterad föreningsprofil på AUS webbplats en förutsättning för att ett eventuellt bidrag kan utbetalas (blankett för updatering föreningsprofilen).

Fyll i alla uppgifter på ansökningsblanketten enligt den verksamhet som beskrivits i er verksamhetplan. Om föreningen anses ha gett felaktiga uppgifter kan årets bidrag avslås eller rätten att ansöka om bidraget under följande ansökningsomgång.

 

TIPS

Tips för verksamhetsgranskare och de som gör bokslut

Verksamhetsåret tog slut vid årsskiftet för många föreningar och senast nu är det dags att börja göra bokslutet. Efter det är verksamhetsgranskarna tur att jobba. Se AUS:s aktuella tips för både bokslut och verksamhetsgranskning i föreningsguiden.

Dessutom finns det bra material på exempelvis på Opintokeskus webbplats (på finska).

Material från föreningsutbildningarna på finska eller på engelska.

 

VARIFRÅN FÅS MER INFORMATION?

AUS föreningssektor ([email protected]) svarar på alla frågor om verksamhetsbidrag. Föreningssektorn når du också på telefonnumret 050 520 9442 (vardagar).

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Two hands pictured writing in notebooks.
Ajankohtaista Publicerat:

Ansökning av engångshyrestöd för AUS medlemmar för följder som orsakats av undantagstillståndet som coronaviruset medfört

AUS öppnar en stipendieansökningsblankett med vilken AUS medlemmar kan ansöka om ekonomiskt engångsunderstöd för boendekostnader.
Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Kylän_olohuone_2
Ajankohtaista Publicerat:

Bokningskalendern för AUS hyreslokaler öppnats fram till den 10 januari 2021

AUS evenemangslokaler kan nu  bokas fram till den 10 januari 2021.