Information om teknologmössprocessen

Utredningen om teknologmössan som inleddes hösten 2018 har nu framskridit och nedan finns en sammanfattning om processen.
Lakkiedustus Kiinan muurilla

I och med Aaltouniversitetet blev det möjligt för alla Aaltostudenter att delta i i teknologföreningens gulnäbbsfostran och i övrig verksamhet. Till följd av att Inredningsarkitekturen överflyttades från Institutionen för design till Institutionen för arkitektur övertogs ansvaret över nya studenter av Arkitektgillet. De här omständigheterna har lett till att även andra än enbart studerande från tekniska ämnen deltar i båda föreningarnas teknologgulnäbbsfostran

I oktober 2018 närmade sig Arkitektgillet och Teknologföreningen AUS styrelse och Teknologsektionen med ett brev där de önskade utreda möjligheten för andra än enbart studerande från teknologbranschen att få en teknologmössa.

AUS styrelse beslutade i november 2018 att grunda en arbetsgrupp med uppgift att utreda samfundets åsikter i frågan. Till arbetsgruppen hörde både styrelsemedlemmar och Teknologsektionsmedlemmar.

I kartläggningen i november-december intervjuades åtta sektorer

  • Gulnäbbskommittén
  • AUS styrelse
  • Teknologsektionen
  • Rådet
  • Arkitektgillet
  • Teknologföreningen
  • Ikiteekkari
  • Gillesäldste på Pyöreän tornin kilta

På basis av intervjuerna fick man inte fram någon enhetlig åsikt i ämnet och flera lösningsmodeller presenterades för styrelsen.

AUS styrelse beslutade följande i december 2018:

 ”Om Teknologsektionen och Pyöreän tornin kiltas (PTK) råd understöder förslaget kan användningsrätten för teknologmössan i specialfall beviljas för de som avlagt gulnäbbsfostran. Beviljanden bör behandlas som enskilda fall.

Styrelsen befullmäktigar Phuxmajorn att planera förslaget för beviljandeprocessen i samarbete med Teknologsektionens ordförande  Julius Luukkanen. Processen godkänns av Teknologsektionen och PTK:s råd.

Beslutet är i kraft tillsvidare och tas eventuellt upp för återbehandling efter Valborg 2019 i det organ för teknologskap som samfundsstrukturprojektet utsett. Mössreglementen från Tekniska högskolans studentkår bör uppdateras vid samma tidpunkt i mån av möjlighet.

Beviljandeprocessen för mössorna som nämndes i beslutet förbereddes under januari 2019. Teknologsektionen och Pyöreän tornin kilta ry:s råd godkände processen i början av februari 2019.

Processen möjliggör beviljande av mössanvändarrätten för enbart och endast för de gulnäbbar som inlett sin teknologgulnäbbsfostran hösten 2018, och vars examen inte leder till teknologie kandidat, diplomingenjör, arkitekt eller landskapsarkitekt

Mössan ansöks separat och ansökan måste godkännas av både Teknologsektionen och Pyöreän tornin kiltas råd för att kunna beviljas. Mössan kan inte genom processen beviljas för andra gulnäbbar än de som uppvisar särskild teknologskapsanda och intresse för teknologbranschen

Gulnäbbarna har informerats om möjligheten och ansökningstiden pågår.

Eventuella ansökningar behandlas av Teknologsektionen och Pyöreän kiltas råd senare under våren och de antingen beviljar eller låter bli att bevilja mössanvändarrätt för valborgen 2019

Det är fråga om en tillfällig verksamhetsmodell  för endast den här våren. Ärenden som gäller teknologmössan tas upp för återbehandling efter våren 2019 när AUS samfundsstrukturprojekt blivit färdigt. Teknologsektionen har önskat att man för återbehandlingen skulle hinna delaktiggöra hela teknologsamfundet

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Read more news

vanha kuva teekkareista reklaamikulkueessa kylttien kanssa
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Tempaus, att tygla gemenskap för påverkansarbete

I höst anordnar studentkåren, efter en paus på flera år, ett Tempaus-projekt vid Aalto-universitetet. Spår av allas händer-Tempaus arrangeras på Bisterskäggige ingenjörens hundraårsjubileum. Juuso Määttä dyker i sin text ner i Tempaus historia.
Joona Lipponen melko totisena
Ajankohtaista, Kannanotot ja lausunnot Publicerat:

Regeringens nedskärningar leder till att studentbostäder inte byggs

Vi är chockerade över den senaste tidens nedskärningar från Finlands regering, som sätter byggandet av studentboende och studentbostäder på spel. Regeringen skärde i sina ramförhandlingar nästan helt ner på investeringsunderhållet för specialgrupper som tilldelas byggandet av studentbostäder, vilket gör det mycket osäkert att påbörja redan planerade bostadsprojekt i huvudstadsregionen och försvårar bostadssituationen för studenterna samt bostadsverksamheten för Aalto-universitetets studentkår (AUS).
helsinki kiinteistö
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Förändringar av garantiavgifterna till hösten

Ändringen träder i kraft hösten 2024. Vi återkommer med mer information om detta närmare tidpunkten.
Mante smiling with an EU flag
Ajankohtaista, Blog Publicerat:

Varför röstar jag i EU-valet?

Aalto-universitetets studentkårs styrelseviceordförande Mantė Žygelytė skrev en bloggtext om varför hon kommer att rösta i europarlamentvalet.