Svar på Otnäs 1,5-adressen

Adressen Otnäs 1,5 som samlades i samband med klimatstrejken i Otnäs uppmuntrar Aaltogemenskapen att förbinda sig till sådana åtgärder som radikalt minskar vår inverkan på klimatuppvärmningen. Aalto-universitetets studentkår vill vara med och minimera aaltoiternas ekologiska fotavtryck och inverka till att den globala medeltemperaturen inte skulle stiga med mer än en och en halv grad. Som banbrytare kommer vi att öppnare än förut informera om de åtgärder som vi utför till förmån för miljön och klimatet.

Här är vårt svar på de tre målen i Otnäs 1,5-adressen. 

1. Under de kommande åren kommer AUS att bygga avsevärt många nya studentbostäder. När man bygger dem ska man fästa uppmärksamhet vid utsläppen som byggandet förorsakar. I byggandet ska även lågutsläppslösningar och så ekologiska material som möjligt gynnas, såsom träbygge. Byggnadernas förväntade användningsålder ska förlängas ansenligt och målet ska vara byggnader och byggnadslösningar med en obegränsad livscykel. 

I AUS byggnadsproduktion ska uppmärksamhet allt mer fästas vid den ekologiska aspekten och hållbarheten i byggnadens hela livscykel allt från byggnadsmaterialet och framåt. Vi befrämjar sådan bygg- och planläggningspolitik som stöder miljövänliga materialval och energisjälvförsörjande byggnader. I projektplaneringsskedet kommer vi att i fortsättningen förutsätta att planeringsgruppen beaktar hållbara lösningar. 

I redan byggda eller grundrenoverade fastigheter har hållbarhet, ekologiskhet och kvalitet beaktats genom att gynna långvariga materialval och energieffektiva möbelval. Som erbjudare av studentbostäder med rimlig prisnivå är byggnadernas långa livslängd och effektiva lokallösningar centrala för oss. 

2. Det kommande studentcentrumet ska förverkligas som en kolneutral byggnad. 

Som bäst kartlägger vi olika sätt för att förverkliga studentcentrumet kolneutralt. Alla lösningar för hållbart byggande tas på allvar i kommande projekt och för tillfället upprättar vi planerings- och anskaffningsanvisningar för våra samarbetspartners som förverkligar våra projekt. Utöver kolavtrycket kommer även andra delområden för hållbart byggande att beaktas i byggandet av studentcentrumet, såsom livscykelförmånlighet och användarorientering. 

3. AUS fastigheter ska övergå helt till kolfri elektricitet och fjärrvärme. 

I mån av möjlighet kommer vi att övergå helt till kolfri el redan under detta år. En betydande del av den el som används i våra fastigheter har redan förut varit grön el. Att övergå till kolfri fjärr- eller jordvärme är en större och mer komplicerad förändring och därför ett långsiktigare mål för oss och våra intressentgrupper. Målet är ändå att helt övergå till kolfri värme och vi förhandlar om saken med lokala värmeproducenter. Vi utreder även möjligheterna med jordvärme. 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Toiminta-avustushaku
Ajankohtaista Publicerat:

Nu är det dags att göra de årliga föreningsanmälningarna och ansöka om AUS verksamhetsbidrag!

Alla föreningar som verkar inom Aalto-universitetets studentkår måste göra en föreningsanmälan varje år och vid samma tidpunkt kan föreningarna enligt den första förteckningen ansöka om verksamhetsbidrag.
Ajankohtaista Publicerat:

Försvunnen studerande upphittades avliden

Aaltostuderande Miikka Leinonen som anmälts försvunnen har upphittats avliden. Krishjälp fås på campus och per telefon. Om minnestillställning informeras senare.
Ajankohtaista Publicerat:

Aalto-studerande försvunnit 7 februari

Alla iakttagelser ombeds att anmälas till polisen. Aalto-universitetets studentkår stöder Aaltogemenskapen enligt bästa förmåga. Krishjälp ges på campus.
AaltoSDG logo text on yellow background
Ajankohtaista Publicerat:

Bygg ett hållbarare Aalto med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG

Med hjälp av mobilapplikationen Aalto SDG som utvecklats av Aalto-universitetet, AUS och ACRE, utmanas att uppnå Aaltos mål för hållbar utveckling ur aaltoiternas vardagsperspektiv samt undervisnings-, forskning-, konstperspektivet.