Det här är AUS

Samarbetspartner

Samarbetspartnerna hjälper AUS erbjuda sina medlemmar de bästa möjliga tjänsterna och driva medlemmarnas intressen i samhället.
Pride-kulkue 2018

Organisationer där AUS är medlem

Organisationer som AUS blivit medlem i till exempel i egenskap av stiftande medlem, stadgeenligt eller indirekt.

Genom att gå med i organisationer söker studentkåren vanligen stöd för sin verksamhet, antingen när det gäller tjänster eller påverkan. Studentkårens styrelse fattar beslut om att ansluta studentkåren till en organisation och beaktar i sina beslut studentkårens policydokument.

Finlands Studentkårers Förbund FSF rf

FSF är en studentorganisation som representerar cirka 132 000 studerande i Finland. Studentkårerna vid alla Finlands universitet är medlemmar i FSF. FSF:s viktigaste mål är att förbättra studenternas sociala ställning och studiemöjligheter och organisationen fokuserar på riksomfattande politiskt påverkansarbete.

AUS har blivit medlem i Finlands studentkårers förbund för att bättre kunna påverka arbetet för att förbättra studenternas ställning på riksnivå. Genom FSF får AUS också stöd för att utveckla sitt eget påverkansarbete.

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry är en intressebevaknings- och samarbetsorganisation för studentbostadssammanslutningar.Föreningen följer utvecklingen av studentbostadssammanslutningarnas verksamhetsförutsättningar och tar ställning till exempel till författningsberedningen. Målet med verksamheten är att SOA:s medlemmar till rimliga priser ska kunna erbjuda studerande studentbostäder som uppfyller hyresgästernas förväntningar samt boendetjänster i anslutning till dem.

SOA har 19 medlemmar som är allmännyttiga studentbostadssammanslutningar. En del är stiftelser och en del ägs av städerna. Också studerandeorganisationerna FSF och SAMOK är medlemmar i SOA. SOA ordnar gemensam verksamhet och utbildningar för sina medlemmar där organisationernas företrädare får aktuell information och kan utbyta erfarenheter om studentboendet på olika håll i Finland.

AUS har gått med i SOA för att få stöd i utvecklingen av sin egen fastighets- och boendeverksamhet. Särskilt de utbildningar och gemensamma evenemang som SOA ordnat har varit nyttiga för studentkåren.

World Student Capital (WSC) rf

Nätverket World Student Capital undersöker, kommunicerar och påverkar för att åstadkomma världens bästa studentmetropol. Nätverket består av student- och studerandekårerna vid huvudstadsregionens högskolor och representerar nästan 100 000 studerande. Nätverket samarbetar med huvudstadsregionens städer och högskolor, Helsingforsregionens trafik (HRT), Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och med experter för att göra vardagen bättre för studenterna och stadsborna.

AUS deltar i WSC:s verksamhet för att få stöd i sitt påverkansarbete i huvudstadsregionen.

Studerandenas idrottsförbund OLL rf

Studerandenas Idrottsförbund OLL är en riksomfattande intresse- och serviceorganisation för student- och högskoleidrott. OLL representerar alla Finlands högskolestuderande. OLL påverkar, tjänar, utbildar, undersöker och är verksam både nationellt och internationellt för studentidrotten. OLL:s mål är att studenterna ska röra på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och att nivån på högskoleidrottstjänsterna ska vara tillräcklig i det avseendet.

AUS är medlem i OLL för att stödja påverkansarbetet för att förbättra studenternas idrottsmöjligheter.

Frank

Frank Students är en tjänst som tillhandahåller studiekort för studerande och erbjuder studentlegitimation och studieförmåner under samma tak.

AUS har valt Frank som studiekortsleverantör. Finlands studentkårers förbund är delägare i Frank.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande.

En betydande del av AUS studentkårsavgift överförs direkt till SHVS. AUS har en egen representant i SHVS delegation.

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas

Hoas är en allmännyttig stiftelse som underlättar studenternas bostadssituation i huvudstadsregionen. I verksamheten deltar studentkårerna vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet samt tio andra studentkårer och studerandekårer vid yrkeshögskolor. Hoas hyr ut, bygger och underhåller bostäder i huvudstadsregionen och kranskommunerna. Hoas har cirka 18 500 hyresgäster varav cirka en tredjedel är internationella studerande.

AUS är en av Hoas grundare. AUS har egna representanter i Hoas styrelse och delegation. Genom Hoas strävar AUS efter att säkerställa ett tillräckligt antal bostäder också för de Aaltostuderande som inte får plats i en av AUS 2 600 egna studentbostäder.

Organisationer som AUS understöder

AUS understöder de här organisationernas verksamhet men deltar inte själv aktivt i den.

Studentkårens linje överensstämmer inte nödvändigtvis alltid med de här organisationernas, men AUS anser att deras övergripande arbete behövs. Studentkårens styrelse fattar beslut om att ansluta studentkåren till sådana organisationer och beaktar i sina beslut studentkårens policydokument.

Electronic Frontier Finland EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudet sensuroimattomaan viestintään ja kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa sananvapauteen ja tekijänoikeuksiin liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin Suomessa ja Euroopassa.

Basinkomstnätverket BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry

BIEN Finland är en förening som vill att aktivera debatten om basinkomsten, främja införandet av basinkomst i Finland och följa basinkomstinitiativens framsteg på internationell nivå. Basinkomstnätverket är partipolitiskt obundet. BIEN är en förkortning av orden Basic Income Earth Network. AUS är föreningsmedlem i nätverket.

Seta rf

Seta rf eftersträvar en genomgripande förändring i samhället för att de mänskliga rättigheterna och välbefinnandet ska kunna tillgodoses i Finland och internationellt oavsett människornas sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Seta arbetar för likabehandling och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. AUS är understödsmedlem i Seta.

Samarbetsföretag

Avsikten med företagssamarbetet är att hitta samarbetspartner som kan bidra till att Aaltostudenterna hittar arbete. Företagssamarbetet är också en form av medelanskaffning för studentkåren.

Principerna och gränserna för företagssamarbetet fastställs i studentkårens policydokument.

Företagsrelationer

AUS möjliggör de bästa arbetslivschanserna för studenter vid Aalto-universitetet och hjälper företagen att hitta begåvade unga experter genom att föra företagen närmare Aaltogemenskapen.

Läs mer
Kuvapankki_Etätyö_1
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat