Delegationsmöte 6/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Föreningsverksamhetens ekonomiska översikt för januari-juni 2021
  • Den ekonomiska översikten för januari-juni presenteras på delegationsmötet.
 9. Utnämning av delegation som representerar AUS i Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte
  • Studentkårens delegation utser delegationen för Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte. Styrelsen utarbetar ett grundförslag för delegationen efter att ha hört delegationsgrupperna. Mötesdelegationen utgörs av de representanter som utövar studentkårens rösträtt under förbundsmötet och av deras ersättare. Styrelsen ordnar en öppen ansökningsprocess till mötesdelegationen.
 10. Remissdebatten om anvisningar för förbundsmötesdelegationen som deltar i FSF:s förbundsmöte
  • Enligt studentkårens förbundsmötesreglemente för studentkårsdelegationen håller studentkårsdelegationen en remissdebatt för förbundsmötesdelegation som representerar studentkåren i FSF:s förbundsmöte. I debatten kan studentkårsdelegationen ge förbundsmötesdelegationen anvisningar som mötesdelegationen är skyldig att följa.
 11. Omprövning av corona-understöden
  • I mötet AYYE 2/2021 tog Kylterirengas upp sitt önskemål om att de corona-understöd som godkändes i mötet AYYE 7/2020 behandlas på nytt om besvär som gäller beslutet om corona-understöden avslås vid Helsingfors förvaltningsdomstol. De understöden avsedda för ARTS+BIZ-studeranden beviljades i somras under coronapandemins första våg, och understöden ”allokeras från fall till fall enligt behovsprövning till de AUS medlemmar vars försörjning undantagstillståndet inverkat på”. Ansökningstiden för understöden tog plats drygt ett år sedan, och undantagstillståndet orsakad av coronaviruskrisen är förhoppningsvist redan bakom oss. Härmed önskas det att ansökandes behov för understöd i nuläget undersöks på nytt. Till exempel undersöks det om en del av dem som från början ansökte om understöd redan har utexaminerat och är i arbetslivet och överhuvudtaget om coronaviruskrisen fortfarande betydligt påverkar deras försörjning.
 12. Objekt som ska avyttras
  • Enligt sin fastighetspolicy kan AUS avyttra bostadsfastigheter eller lägenheter som studentkåren äger delvis eller helt och som inte uppfyller de kriterier som AUS ställt upp för bostäderna i policydokumentet för boende. När det gäller andra ideella fastigheter än bostadsfastigheter är det möjligt att avyttra dem när de inte längre behövs för att uppfylla AUS:s ideella mål. När ett bostadsobjekt inte längre motsvarar de kriterier som meddelas i policydokumentet för boende ska AUS besluta huruvida studentkåren behåller objektet i sin ägo, eller om objektet säljs eller omvandlas till ett vinstdrivande objekt.
  • Avyttring av en fastighet är alltid ett sådant ekonomiskt betydande beslut som avses i§ 39 i AUS:s stadgar. Beredningen av avyttring av en fastighet kan inledas med styrelsens beslut då en bostadsfastighet inte motsvarar de kriterier som ställs upp för bostadsfastigheter i policydokumentet för boende. I annat fall är det delegationen som fattar beslut om att beredning inleds.
  • AUS säljer bostadsfastigheter och andra ideella fastigheter när ägandet av dem inte längre är nödvändigt för AUS:s ideella mål. AUS strävar därför alltid efter att få maximal avkastning på de objekt som AUS säljer. Studentbostadsobjekt säljs på det sätt som är ekonomiskt mest lönsamt för AUS, med beaktande av Aras eventuella restriktioner.
  • AUS har gett externa rådgivare uppdraget att utvärdera sju (7) fastigheter för eventuell konkurrensutsättning av förmedlare. Sex av dessa (6) är antingen fria från ARA:s restriktioner för överlåtelse eller ska bli befriade från restriktionerna under sommaren 2021. För objekten gäller användningsrestriktioner som bygger på markarrendeavtal eller planläggning, och de objekt som ska säljas finns på hyrda tomter. I största delen av objekten är efterfrågan åtminstone tidvis ringa bland medlemmar som har boenderätt i enlighet med stadgarna, och betydande reparationsinvesteringar förestår i objekten. Fem (5) objekt ligger utanför den 40 minuter långa restiden som meddelas i linjedokumentet. I en del av objekten är det tekniskt nödvändigt att göra omfattande reparationer, och i en del av dem är reparationer nödvändiga endast om avsikten är att höja hyrorna till marknadsnivå och fortsätta att tillhandahålla bostäderna på den fria marknaden.
 13. Utseende av företagssamarbetsrådet för mandatperiod 2021–2023
  • Företagssamarbetsrådet är ett rådgivande organ vid Aalto-universitets studentkår som består av alumner som har utexaminerad från Aalto-universitet eller de företrädande studentkårerna. Företagssamarbetsrådets uppgift är att hjälpa studentkåren i att främja företagssamarbetsverksamheten och målet är att stöda utvecklandet av studentkårens ekonomiska ställning samt för sin del att befrämja studentkårsmedlemmarnas förmåga att placera sig på arbetsplatser som intresserar dem. Företagssamarbetsrådet har inga operativa befogenheter.
 14. Övriga uppkommande ärenden
 15. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här.

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat