Delegationsmöte 3/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Undertecknande och presentation för delegationen av 2020 års bokslut och verksamhetsberättelse för Aaltouniversitetets studentkår (AUS)
  • Enligt bokslutet visade studentkårens resultat år 2020 ett överskott på 731 953,17 euro (år 2019 var överskottet 2 061 698,93 euro).
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt 2020 års styrelse och övriga redovisningsskyldiga
  • I Aalto-universitetets studentkårs stadgar konstateras i 12 § punkt 14 om delegationens uppgifter: 14. besluta om fastställande av studentkårens bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;”
  • Revisionssamfundet har gett en så kallad ren revisionsberättelse för 2020 års verksamhetsberättelse och bokslut.
 10. Studerandecentret
  • Projektets syfte är att utveckla och genomföra studentföreningarnas gemensamma studerandecentrumbyggnad på Otnäs campus i Esbo för studentföreningarnas långvariga bruk på så sätt att projektet skulle färdigställas senast under år 2024. Studerandecentrumets syfte är att vara studenternas mötes- och vistelseplats. I Studerandecentrumet ordnas studentaktiviteter samt affärs- och festverksamhet som understöder dessa, och restaurangverksamhet som bedrivs av studerande. Studerandecentrumets viktigaste mål ska vara verksamhet och service riktad till studerande, så länge de Parter som bygger centrumet inte enhälligt beslutar att ändra på detta.
  • När parterna förbinder sig till projektet undertecknar de projektavtalet. De undertecknade parterna förbinder sig att aktivt medverka och befrämja projektförberedelserna så att det kan genomföras i enlighet med avtalet. I samband med upprättandet av projektavtalet upprättas dessutom ett delägaravtal, markhyresavtal samt eventuella andra avtal. Det exakta innehållet i ifrågavarande avtal kommer inte att kännas till den dag avtalet undertecknas. Därför förbinder sig parterna att förhandla, upprätta och göra upp ifrågavarande avtal enligt sitt bästa och i gott samarbete för att befrämja projektet följandes avtalets villkor. Varje studentförening förbinder sig att underteckna delägaravtalet innan de köper det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets aktier.
  • Studerandecentrumet är en ideell investering för studentkåren och inte ett vinstgivande investeringsobjekt i traditionell bemärkelse. Investeringsbeslutet för studerandecentrumet orsakar betydande ändringar för AUS framtida verksamhet och ekonomi då investeringen skulle leda till ett årligt underskott i och med den nuvarande verksamheten och medlemsavgiftsnivån. På principnivå täcks underskottet som uppstår av investeringen i första hand med att förbinda sig till att betydligt minska den nuvarande verksamheten och öka intäkterna att motsvara kostnadsökningen.
 11. Övriga uppkommande ärenden
 12. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här.

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat