Studentrepresentanterna

Val av hallopeder, avgång och praxis

Att välja studentrepresentanter är en av studentkårens lagstadgade uppgifter.

46 § Studentkåren

Bland ett universitets studerande verkar en studentkår som har självstyrelse. Studentkårens syfte är att vara en förenande länk för sina medlemmar och att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället.  Studentkåren har till uppgift att delta i universitetets fostringsuppgift, som det föreskrivs om i 2 §, genom att förbereda de studerande för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap.

Till studentkårens särskilda uppgifter hör att

1) utse de studerandes företrädare i de organ vid universitetet som avses i 3 kap.,

2) utse de studerandes företrädare i universitetets studiestödsnämnd, som det föreskrivs om i 9 § i lagen om studiestöd (65/1994), samt

3) vid behov delta i fullgörandet av de uppgifter i anknytning till primärvården för studerande som det föreskrivs om i 17 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och 13 kap. 11–14 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004). (30.12.2010/1349).

Alla studerande vid ett universitet som har antagits för att studera för lägre eller högre högskoleexamen, med undantag av studerande som deltar i uppdragsutbildning, hör till studentkåren Studentkåren kan också godkänna andra studerande vid universitetet som medlemmar.” (Universitetslagen 558/2009)

Att universitetet har en studentkår och röstberättigade studerande är alltså något så viktigt för den finländska akademiska gemenskapen att det föreskrivits inte bara som ett privilegium utan som en lagstadgad skyldighet för studenterna. Den här skyldigheten ska inte underskattas utan snarare värnas om!

Universitetets förvaltning har nytta av förvaltningens studentrepresentanter. När reformer diskuteras är studenternas röst viktig eftersom de andra medlemmarna i universitetsgemenskapen ofta inte vet hur det är att vara studerande i dag – vilka som är de största hindren för smidiga studier, vilka saker studenterna önskar att universitetet utvecklar och så vidare. Det lönar sig för studeranden att frimodigt föra fram sina egna åsikter och synpunkter. Ibland är det viktigaste att vara på plats, vara intresserad och visa det för resten av universitetsgemenskapen.

Att söka och väljas till förvaltningens studentrepresentant

AUS har ett reglemente för valet av hallopeder och ansökningsprocessen. Där finns detaljerade anvisningar för sökande och för beslutsfattandet. Genom studentkåren söks också representanter till andra organ än dem som universitetslagen och universitetets egna stadgar föreskriver. Då tillåter reglementet både ett offentlig ansökningsförfarande och att AUS styrelse tillsätter representanterna utan öppen ansökan.

Studentkårens styrelse utser representanterna för organen. Styrelsen beviljar också avsked från organen. Utnämningarna bereds av studentkårens påverkansexpert för högskolepolitik som öppnar ansökningsförfarandet och sköter om kommunikationen. Den sakkunniga kan be föreningar ge utlåtanden om de sökande innan beslutsförslaget läggs fram för studentkårens styrelse. Föreningarna följer sin egen praxis för att ge rekommendationer.

Den påverkansexpert lediganslår uppdragen i god tid innan mandatperioden börjar och utan dröjsmål vid kompletteringsansökan mitt i mandatperioden. Ansökningstiden i ett offentligt ansökningsförfarande är minst 7 dygn. Lediga uppdrag kungörs officiellt på studentkårens anslagstavla och per e-post, på webbplatsen och på andra ändamålsenliga sätt. När det är fråga om ett uppdrag som ordinarie medlem kan den avgående medlemmens ersättare tillfrågas om att direkt bli ordinarie medlem. I sådana fall lediganslås uppdraget som ersättare. Ansökan lämnas med en elektronisk blankett. Ansökningstiden kan förlängas om inga formellt behöriga sökande anmält intresse före utgången av ansökningstiden.

Studentkårens styrelse väljer förvaltningens studentrepresentanter enligt sin beslutanderätt efter att ha hört den beredande anställdas förslag. När det är fråga om en kompletteringsansökan beviljar styrelsen ofta avsked till den avgående representanten och utnämner den nya på samma möte. Därefter informerar den anställda om valet och skickar uppgifterna om den nya representanten till organet ifråga.

Att avgå från uppdraget

En halloped är studentrepresentant ända tills studentkåren beviljar personen avsked, mandatperioden tar slut eller personen inte längre är studerande (till exempel utexamineras). En studentrepresentant kan begära avsked genom att lämna in en skriftlig begäran där orsaken och kontaktuppgifterna framgår (till exempel per e-post) till den påverkansexpert för högskolepolitik. Mandatperioderna löper ut automatiskt och ingen begäran om avsked behövs.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat