Delegationsmöte 7/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Hävning av Polytekarmuseets reglemente
  • Som en del av AUS utvecklingsprojekt av museiverksamheten har reglementet som gäller museet behandlats. Under 2021 har museets verksamhet och ändamål upptecknats i studentkårens stadgar, och praxis för utökning, underhåll och användning av studentkårens samlingar har upptecknats mer omfattande och användbart i studentkårens samlingspolitiska program än reglementet. Således är Polytekarmuseets reglemente som separat dokument både föråldrat och onödigt
 9. Beslutsdebatt om uppdatering av föreningsreglementet
  • Aalto-universitetets studentkårs föreningsreglemente uppdateras som en del av gemenskapsstrukturprojektet. I remissdebatter på delegationsmötet 2/2019 (28.2.2019) presenterades möjliga lösningsalternativ för gemenskapsstrukturprojektet. Gruppanförandena på mötet 2/2019 har använts som bas för arbetet nu år 2021. Även AUS delegations gemenskapsutskott och den samlande kommittén för ordförande för föreningar med särställning har deltagit i arbetet.
  • På delegationsmötet AYYE 7/2021 skulle en remissdebatt om föreningsreglementet ha förts i form av gruppanföranden. AYYE 7/2021 måste dock ställas in eftersom deltagarantalet inte var tillräckligt för beslutsförhet, varför gruppanförandena bara hördes i skriftlig form. Två delegationsgrupper gav gruppanföranden, och de har använts för bearbetandet av föreningsreglementet.
 10. Verksamhetsplan för år 2022
 11. Föreningsverksamhetens ekonomiska rapport 1–9/2021
  • Budgetuppföljningen för januari–september och ett utkast till budgetramarna för 2022 presenteras för delegationen.
 12. Remissdebatt om föreningsverksamhetens budget för 2022
  • Syftet med remissdebatten är att presentera budgeteringsprocessen och säkerställa att delegationens vilja hörs i utarbetandet av budgeten.
  • En enkät har skickats till delegationsgrupperna i oktober med vilken man har velat reda ut gruppernas vilja gällande användningen av verktyg som kontoret har identifierat och lyft fram. Delegationsgrupperna svarade berömvärt på enkäten vars slutsatser presenteras för delegationen. En del av delegationsgrupperna har meddelat att de ska hålla ett gruppanförande om ämnet på delegationsmötet.
 13. Remissdebatt om uppdatering av AUS stipendieadministration
  • Med AUS stipendieadministration avses stipendiefonderna (~3M€) som ärvts av THS samt stipendiereglementet som fastställer användningen av fonderna i fråga i stipendieutdelningsprocessen. Huvudparten av stipendieadministrationen är gjord av THS, men mindre ändringar har gjorts genom åren (2012, 2015 & 2018). Stipendieadministrationen vill uppdateras eftersom många delar av reglementet är bristfälliga, föråldrade eller för flertydiga, och genomför därför inte längre sin ursprungliga avsikt. Med uppdateringen vill man klarlägga processen och korrigera tio år gamla brister i reglementet. För uppdateringen vill man föra en principiell diskussion där delegationens vilja om hur stipendieadministrationen ska uppdateras kommer fram.
 14. Övriga uppkommande ärenden
 15. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här.

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat