Delegationsmöte 4/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_2

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Ändringarna till studentkårens stadgar
  • Under senaste åren har det skett ändringar i studentkårens verksamhet och i verksamhetsmiljö och därför är det behövligt att uppdatera studentkårens stadgar, reglementen och ordningar. Efter föregående uppdatering finns det också kvar felaktiga hänvisningar till olika punkter i stadgarna och det är bra att korrigera dessa i samband med uppdateringen.
  • Delegationen förde en remissdebatt om ämnet i sitt sammanträde 2/2021 (18.3.2021). Utgående av debatten har man berett ändringar i stadgarna. Ändringarna i studentkårens stadgar behöver godkännas av två på varandra följande delegationssammanträden.
 9. Remissdebatt om ändringar till studentkårens valordning
  • I delegationsvalen har det använts en valordning som blev godkänd vid delegationssammanträde 13/2016. Efter det har ett elektroniskt valsätt blivit vanligare och det vore bra att precisera de författningar som berör det elektroniska valsättet. Det är också nödvändigt att precisera författningar om centralvalnämnden, rösträtten och valbarheten så att valordningen ger en så tydlig ram som möjligt för att förrätta ett val.
 10. Översikt över föreningsverksamhetens ekonomi 1-3/2021
  • Budgetuppföljningen av januari–mars presenteras i delegationssammanträdet.
 11. Övriga uppkommande ärenden
 12. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här.

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat