Delegationsmöte 2/2022

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Konstaterande av delegationsgruppernas sammansättning
 8. Val av revisionssamfund för år 2022 
 9. Val av styrelseordförande och styrelse för 2022 
  • Delegationen valde på sitt möte 1/2022 Otto Usvajärvi till styrelsebildare. Enligt stadgarna ska han delge delegationen sitt förslag minst tre (3) dagar före sammanträdet. 
 10. Villkorat: Val av styrelsebildare 
 11. Inrättandet av delegationsutskott
 12. Val av viceordförande för delegationen för år 2022 
 13. Övriga uppkommande ärenden
 14. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här.

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat