Delegationsmöte 2/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Representative Council meeting in autumn 2020.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Aktuellt från Finlands studentkårers förbund (FSF)
  • AUS verkar aktivt i Finlands studentkårers förbunds (FSF) verksamhet. AUS FSF-fadder Konstantin Kouzmitchev presenterar aktuella ärenden från FSF för delegationen.
 9. Ekonomiöversikt för föreningsverksamheten 1-12/2020
  • Budgetuppföljningen januari-december presenteras på delegationens möte.
 10. Remissdebatt om stadgeändringar
  • Det har skett förändringar i studentkårens verksamhetsmiljö och verksamhet under de senaste åren i och med vilka studentkårens stadgar, reglementen och ordningar behöver uppdateras. I föregående uppdatering har även felaktiga hänvisningar till stadgepunkter blivit kvar och de här är bra att korrigera i samband med uppdateringen.
 11. Aktuellt från Studerandecentrumprojektet
  • ACRE leder studerandecentrumprojektet. Flera projektdelområden har avancerat. En noggrann behandling och beredning av projektavtalshelheten inom en lämplig tid till delegationens möte i mars har allmänt ansetts vara för utmanande och på ACRE:s förslag har tidsgränsen för underteckning av projektavtalet beslutats att förlängas med en månad.
  • Syftet är att presentera hur projektet har avancerat sedan föregående delegationsmöte och ge delegationen möjlighet att ställa frågor om projektet. Beslut om projektavtalet fattas på delegationens möte i april.
 12. Övriga uppkommande ärenden
 13. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=68092004

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat