Delegationsmöte 1/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Konstaterande av delegationsgruppernas sammansättning
  • Delegationsgruppernas sammansättningar konstateras eftersom ändringar har gjorts i gruppernas presidier. 
 9. Medlemsenkätresultat
  • Hösten 2020 genomförde Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus en medlemsenkät för AUS vilken kartlade medlemskårens tankar och upplevelser om studentkårens tjänster. Medlemsenkätresultaten är nu färdiga och resultaten kommer att användas för att utveckla studentkårens verksamhet.
 10. Inrättandet av delegationsutskott 
  • Genom särskilda beslut kan delegationen grunda utskott.  När utskottet tillsätts måste delegationen bestämma dess uppdrag,  mandatperiod, ordförande och medlemmar.
  • Delegationen grundar  ett ekonomi- och fastighetsutskott, ett strategiutskott och ett gemenskapsutskott
  • Delegationen bestämmer att utskotten har som uppdrag att stödja beredningen av studentkårens beslut genom att självmant och på begäran av styrelsen eller AUS anställda ge utlåtanden om frågor i anslutning till utskottets tema.  Utskotten utför sitt uppdrag på det sätt de anser bäst och kan begära stöd, utbildning och föredragning av olika ärenden av AUS styrelse, AUS anställda, fristående experter eller frivilliga.
 11. Remissdebatt om inrättande av förvaltningsutskott
  • I början av året har ett nytt utskott planerats, förvaltningsutskottet. Ärenden som behandlas i förvaltningsutskottet skulle gälla förvaltningen och AUS som organisation. De kan bland annat gälla stadgeändringar och uppdatering av reglementen.
  • Det här önskas komplettera utskottens täckningsgrad så att allt fler ärenden som behandlas i delegationen skulle ha ett naturligt utskott. För det pågående året planeras stadgeändringar och flera reglementsuppdateringar som kunde behandlas i förvaltningsutskottet.
  • Som utskottets sammansättning föreslås liksom för övriga utskott en medlem och en suppleant mot varje grupp. Ordförande skulle väljas ur delegationen och en person utsedd från styrelsen skulle fungera som sekreterare. Utskottets mandatperiod skulle vara till slutet av år 2021.
 12. Utnämnande av medlemmar till stipendieutdelningskommittéerna
  • Enligt studentkårens stipendiestadga har studentkåren tre stipendier: Utbytesstipendiet, Samfundsstipendiet och Studiestipendiet.
  • Enligt stipendiestadgan utnämner styrelsen en utdelningskommitté för varje stipendium. Förutom de styrelsemedlemmar och experter som stipendiestadgan föreskriver omfattar varje utdelningskommitté också två delegationsmedlemmar. Enligt stadgan väljs delegationsmedlemmarna på delegationens möte inför vårens stipendieutdelningsperiod.
  • Enligt stipendiestadgan är den första ansökningsperioden för stipendier årligen mars-april och utdelningsbesluten ska fattas före slutet av maj. Den andra ansökningsperioden är oktober-november och utdelningsbesluten ska fattas före slutet av december.
  • Stipendiereglementet kommer också att uppdateras under våren så av utdelningskommittén önskas lätt kontribution.
 13. Beslut om AUS strategi
  • År 2020-2021  har AUS förnyat sin strategi. Målet med strategiförnyelsen är att skapa en enhetlig strategi för AUS som är lik sina medlemmar, svarar på studentkårens framtida utmaningar och stöder strategisk ledning och prioritering.
  • I strategiprocessen har man fram till nu kartlagt medlemskårens synpunkter om studentkårens nuvarande strategier (Studentkårens riktning och fastighetsstrategin) med en enkät,  genomfört en  ändringskraftanalys, utsett delegationens representanter till strategiutskottet som sammanträtt regelbundet, behandlat enkätresultaten och utarbetat värderingar och mål. Dessutom har enkätresultaten, ändringskraftsanalysen, värderingarna och målen utarbetats på AUS kontor, i ledningsgruppen och i styrelsen. I januari 2021 fortsatte utarbetandet av målen tillsammans med strategiutskottet, ledningsgruppen, kontoret och styrelsen genom att behandla responsen från föregående remissdebatt, kolneutralitetsmålet och inskrivningen av målet i strategin, strategikommunikation och strategins visuella uttryck.
  • För delegationen presenteras den senaste versionen av strategin i vilken ingår eventuella ändringar som gjorts utifrån remissdebatten samt kompletteringar till de strategiska målen.
 14. Remissdebatt om Studerandecentrumprojektet
  • Studerandecentrumprojektet har avancerat med fart i januari under ACRE: s ledning. AUS, KY och TF undertecknade ett förhandlingsavtal före jul och ACRE har börjat göra ett utkast till projektavtalet. Om man beslutar sig  att förbinda sig med projektet är tidsgränsen för undertecknandet av avtalet den 31 mars.
  • Syftet med projektavtalet är att parterna förbinder sig starkt med projektet. ACRE presenterar ett avtal för parterna som de huvudsakligen kan godkänna eller förkasta. Meningen är att stora linjer, budgeten och ärenden som tidigare orsakat konflikter överenskommes i och med avtalet.
  • Delegationen bör diskutera vilka randvillkor i avtalet som AUS kan förbinda sig med och vilka inte. Den slutliga avtalsförbindelsen framläggs för delegationens beslut på delegationsmötet 2/2021.
 15. Övriga uppkommande ärenden
 16. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här:
 https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=68091963

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat