Delegationsmöte 5/2021

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Aktuellt från kontoret
  • Styrelsens representant presenterar aktuella ärenden från kontoret för delegationen.
 8. Aktuellt om verksamhetsplanen för 2021 – halvårsöversikt
  • Vid sitt möte AYYE 12/2020 beslutade delegationen om studentkårens verksamhetsplan för år 2021. Verksamhetsplanen är ett dokument med vilket delegationen styr studentkårens verksamhet. Läget i fråga om AUS femtonde verksamhetsplan presenteras för delegationen som avslutning av vårsäsongen.
 9. Ändringar i studentkårens stadgar
  • Under de senaste åren har det skett förändringar i studentkårens verksamhetsmiljö och verksamhet som gör det nödvändigt att uppdatera studentkårens stadgar, regler och instruktioner. Under den förra uppdateringen blev felaktiga hänvisningar till olika punkter kvar i reglerna, och det är bra att korrigera dem i anslutning till uppdateringen.
  • Delegationen förde en remissdebatt om ämnet i sitt sammanträde 2/2021 (18.3.2021). Utgående av debatten har man berett ändringar i stadgarna. Ändringarna i studentkårens stadgar behöver godkännas av två på varandra följande delegationssammanträden.
  • Delegationen godkände ändringarna första gången på sitt möte 4/2021, 27.5.2021, och nu föreslås att reglerna godkänns en andra gång,
 10. Ändringar i studentkårens valordning
  • I delegationsvalet har det använts en valordning som blev godkänd vid delegationens sammanträde 13/2016. Elektronisk röstning har blivit vanligare sedan denna uppdatering och det skulle vara lämpligt att förtydliga reglerna för elektronisk röstning i valordningen. Det är också nödvändigt att precisera författningar om centralvalnämnden, rösträtten och valbarheten så att valordningen ger en så tydlig ram som möjligt för att förrätta ett val och är i linje med studentkårens uppdaterade stadgar.
 11. Ändringar i delegationens arbetsordning
  • Under de senaste åren har det skett förändringar i studentkårens verksamhetsmiljö och verksamhet som gör det nödvändigt att uppdatera studentkårens stadgar, regler och instruktioner.
  • Delegationen förde en remissdebatt om ämnet i sitt sammanträde 2/2021 (18.3.2021). Efter remissdebatten har inga betydande ändringar gjorts i arbetsordningen.
 12. Ändringar i styrelsens arbetsordning
  • Under de senaste åren har det skett förändringar i studentkårens verksamhetsmiljö och verksamhet som gör det nödvändigt att uppdatera studentkårens stadgar, reglementen och ordningar.
  • Delegationen förde en remissdebatt om ämnet i sitt sammanträde 2/2021 (18.3.2021). Efter remissdebatten har inga betydande ändringar gjorts i arbetsordningen.
 13. Ändringar i förvaltnings- och ekonomisreglementet
  • Under de senaste åren har det skett förändringar i studentkårens verksamhetsmiljö och verksamhet som gör det nödvändigt att uppdatera studentkårens stadgar, reglementen och ordningar.
  • Delegationen förde en remissdebatt om ämnet i sitt sammanträde 2/2021 (18.3.2021). Efter remissdebatten har inga större ändringar gjorts i förvaltnings- och ekonomireglementet. Nu är avsikten att göra en ändring i förvaltnings- och ekonomireglementet i syfte att göra verksamhetsledarens anställning förenlig med lag. En mer omfattande uppdatering av förvaltnings- och ekonomireglementet planeras i ett senare skede.
 14. Likabehandling av personer som gör obligatorisk värnplikt i boendet
  • De nuvarande bestämmelserna om boende försätter dem som gör obligatorisk värnplikt i en ojämlik ställning jämfört till exempel med moderskap eller faderskap i fråga om förbrukningen av boenderätten och bostadens användning. Denna brist måste åtgärdas snarast möjligt, så att AUS inte diskriminerar personer som gör obligatorisk värnplikt.
 15. Objekt som ska avyttras
  • Enligt sin fastighetspolicy kan AUS avyttra bostadsfastigheter eller lägenheter som studentkåren äger delvis eller helt och som inte uppfyller de kriterier som AUS ställt upp för bostäderna i policydokumentet för boende. När det gäller andra ideella fastigheter än bostadsfastigheter är det möjligt att avyttra dem när de inte längre behövs för att uppfylla AUS:s ideella mål. När ett bostadsobjekt inte längre motsvarar de kriterier som meddelas i policydokumentet för boende ska AUS besluta huruvida studentkåren behåller objektet i sin ägo, eller om objektet säljs eller omvandlas till ett vinstdrivande objekt.
  • Avyttring av en fastighet är alltid ett sådant ekonomiskt betydande beslut som avses i§ 39 i AUS:s stadgar. Beredningen av avyttring av en fastighet kan inledas med styrelsens beslut då en bostadsfastighet inte motsvarar de kriterier som ställs upp för bostadsfastigheter i policydokumentet för boende. I annat fall är det delegationen som fattar beslut om att beredning inleds.
  • AUS säljer bostadsfastigheter och andra ideella fastigheter när ägandet av dem inte längre är nödvändigt för AUS:s ideella mål. AUS strävar därför alltid efter att få maximal avkastning på de objekt som AUS säljer. Studentbostadsobjekt säljs på det sätt som är ekonomiskt mest lönsamt för AUS, med beaktande av Aras eventuella restriktioner.
  • AUS har gett externa rådgivare uppdraget att utvärdera sju (7) fastigheter för eventuell konkurrensutsättning av förmedlare. Sex av dessa (6) är antingen fria från ARA:s restriktioner för överlåtelse eller ska bli befriade från restriktionerna under sommaren 2021. För objekten gäller användningsrestriktioner som bygger på markarrendeavtal eller planläggning, och de objekt som ska säljas finns på hyrda tomter. I största delen av objekten är efterfrågan åtminstone tidvis ringa bland medlemmar som har boenderätt i enlighet med stadgarna, och betydande reparationsinvesteringar förestår i objekten. Fem (5) objekt ligger utanför den 40 minuter långa restiden som meddelas i linjedokumentet. I en del av objekten är det tekniskt nödvändigt att göra omfattande reparationer, och i en del av dem är reparationer nödvändiga endast om avsikten är att höja hyrorna till marknadsnivå och fortsätta att tillhandahålla bostäderna på den fria marknaden.
 16. Övriga uppkommande ärenden
 17. Mötets avslutande

Möteskallelse och den officiella dagordningen finns här.

Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat