Delegationsmöte 1/2022

Delegationen representerar alla studentkårens medlemmar och utöver den högsta beslutsmakten i AUS.
Picture of the Representative Council voting.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Konstateras vilka delegationsmedlemmar och suppleanter som är närvarande, förhindrade att delta, jäviga, har förlorat sin valbarhet eller avgår
 3. Konstaterande av laglighet och beslutförhet
 4. Val av två protokolljusterare och kallande av två rösträknare
 5. Fastställande av mötets arbetsordning
 6. Anmälningsärenden
 7. Konstaterandet av delegationens och delegationsgruppernas sammansättning
 8. Remissdebatt om delegationens utskott
 9. Val av delegationsordförande 2022
 10. Val av styrelsebildare
 11. Övriga uppkommande ärenden
 12. Mötets avslutande
Delegationen

AUS live

På AUS live kan du bland annat följa delegationsmöten.

Läs mer
Kuvapankki_Koulutustilaisuus_1
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat