Boende

Vanliga frågor om boende

Asukkaan UKK

Nycklar

Vad är "emännän avain"?

Till vissa bostäder hör en nyckel som öppnar dörrarna till de gemensamma lokalerna, såsom tvättstugan eller förråden. Den här nyckeln kan inte öppna dörrarna till bostäder.

 

Jag har låst ut mig ur min bostad. Vem kan släppa in mig?

Servicebolagen öppnar för hyresgästerna, men debiterar enligt sin prislista. Om AUS servicebyrå är öppen kan du be om att få låna en nyckel.

 

Jag är på väg att flytta ut ur en kompis-/familjebostad. Vad ska jag göra med min egen nyckel?

Reglerna är desamma som vid andra utflyttningar. Den hyresgäst som flyttar ut ska göra ett nyckelutbyte med den nya hyresgästen eller den hyresgäst som stannar i bostaden. Då bevisar avtalet om nyckelutbyte att bostadens hyresgäster har samma antal nycklar när det nya avtalet träder i kraft som under det tidigare hyresavtalet som gällt den utflyttande hyresgästen.

 

Boenderätt

Jag har varit borta under mina utbytesstudier men det har inte beaktats i beräkningen av min boenderätt. Hur får jag boenderättskompensation?

Studenten måste själv be om kompensation för utbytesperioder o.d. eftersom AUS inte får uppgifter om utbytesstudier från något annat håll. Lämna alltså in ett bevis över dina utbytesstudier till boendeservicen. Av beviset ska utbytets längd i månader framgå så att vi kan förlänga din boenderätt med rätt antal månader.

 

Jag bor i en AUS-bostad och min boenderätt löper ut om några månader. Jag kommer att ta examen inom kort och flyttar sedan bort. Finns det någon möjlighet att förlänga min boenderätt?

Om hyresavtalet sagts upp men du behöver bostaden tillfälligt före flytten till en annan bostad kan du be bostadkommittén om uppskov. Grunden ska vara att hyresgästen bevisligen tvingas skaffa en ny bostad för en oskäligt kort tid till exempel på grund av flytt till annan ort eller färdigställande av egen bostad, eller att hyresgästen kan uppvisa andra särskilt vägande skäl för att skjuta upp datumet för flytten. Datumet för flytten kan skjutas upp i högst ett år. Fördröjda studier räcker inte i sig som grund för att skjuta upp flyttdagen.

 

Tillämpar AUS studiepoängsgränser för boendet? Måste hyresgästerna avlägga ett visst antal studiepoäng årligen för att behålla sin boenderätt?

Enligt reglementet för boende ska den som bor i en AUS-bostad årligen avlägga 18 studiepoäng vid Aalto-universitetet för att få behålla sin boenderätt. Av vägande skäl kan dock undantag beviljas på beslut av AUS bostadskommitté. Om du har svårigheter att få ihop 18 studiepoäng ska du lämna in en ansökan till bostadskommittén.

 

Jag tänker frånvaroanmäla mig eftersom jag avlägger studier vid Helsingfors universitet under den kommande terminen. Kan jag fortsättningsvis bo i en AUS-bostad?

Om du frånvaroanmäler dig kan du tyvärr inte bo kvar. Du kan bo kvar i en AUS-bostad endast om du frånvaroanmäler dig av lagstadgade skäl. Observera också att du måste avlägga 18 studiepoäng per år vid Aalto-universitetet för att få bo i en AUS-bostad, dvs. du måste avlägga 18 studiepoäng också vid Aalto-universitetet under läsåret. En möjlighet är att dina studier vid ett annat universitet räknas tillgodo som en del av din examen vid Aalto-universitetet, men även i det fallet ska du närvaroanmäla dig också vid Aalto-universitetet.

 

Underuthyrning och andrahandsuthyrning

Kan jag vara andrahands- eller underhyresgäst i en AUS-bostad om min boenderätt har upphört?

Vem som helst oavsett boenderätt eller medlemskap i AUS kan vara andrahandshyresgäst i en AUS-bostad. Inte heller underhyresgäster behöver ha boenderätt eller vara medlemmar i AUS.

 

Jag tänker hyra ut min bostad i andra hand. Betalar andrahandshyresgästen hyran direkt till AUS eller till mig?

Hyresansvaret gentemot AUS ligger alltid på den egentliga hyresgästen och övergår inte till andrahandshyresgästen. Därför rekommenderar vi ett arrangemang där andrahandshyresgästen betalar hyran till dig och du i din tur till AUS. På det här sättet kan du övervaka att inga betalningar försummas, och du kan ta itu med eventuella problem i tid. Detsamma gäller underuthyrning.

 

Kan AUS söka en andrahandshyresgäst för min bostad?

Nej. Det är alltid den primära hyresgästen som ansvarar för att hitta en andrahandshyresgäst. Det lönar sig att välja personen noga för att förebygga eventuella problem.

 

Kan AUS hjälpa mig med problem som beror på andrahandshyresgästen?

Uthyrning i andra hand är alltid ett hyresförhållande mellan den primära hyresgästen och andrahandshyresgästen. AUS är inte part i andrahandsuthyrningen. Det betyder att den primära hyresgästen bär ansvaret för uthyrningen i andra hand utan att befrias från sina förpliktelser gentemot hyresvärden, dvs. AUS. Det här betyder till exempel att den primära hyresgästen fortsättningsvis är skyldig att betala hyran till AUS och bär ansvaret för bostadens skick. Om andrahandshyresgästens handlingar utgör en grund för varning riktas varningen till bostadens primära hyresgäst, som i sin tur själv kan ge andrahandshyresgästen en varning.

AUS bostadskontor kan erbjuda råd och hjälp i problem som gäller uthyrningen i andra hand. Viktigast är ändå att förebygga problemen och börja med ett omsorgsfullt val av hyresgäst. Vid uthyrning i andra hand har den primära hyresgästen ställningen som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen, så det gäller att bekanta sig med situationen. AUS egna villkor för uthyrning i andra hand, Suomen vuokranantajats webbplats, Vuokraturvas handbok för bostadsuthyrning och god hyressed är bra att sätta sig in i.

 

Hyresavtalet och hyra

Min lön betalas ut den 15:e i månaden. Kan jag betala hyran först då?

Hyrans förfallodag är förhandlingsbar. Kontakta AUS boendeservice..

 

Jag har svårigheter med att betala hyran. Vad gör jag?

Vid betalningssvårigheter lönar det sig alltid att kontakta AUS. Det går att göra upp en betalningsplan för att undvika problem såsom indrivning, betalningsanmärkningar eller i värsta fall vräkning.

 

Hur vet jag om min hyra höjs?

Hyresförhöjningarna träder i kraft den 1 mars varje år, men förhöjningar görs inte varje år och inte i alla fastigheter. Förhöjningar meddelas i december det föregående året genom Domo, och meddelandet om förhöjningen kan bekräftas som godkänt i Domo. Om hyran inte höjs skickas inget separat meddelande.

 

Jag har erbjudits en bostad av en annan hyresvärd och borde ta emot bostaden redan nästa månad. Kan jag säga upp min AUS-bostad utan uppsägningstid, för det är ju alltid kö till AUS bostäder?

Det är tyvärr inte möjligt. AUS måste hålla fast vid den uppsägningstid på en månad som anges i hyresavtalen. Uppsägningstiden på en månad baserar sig på lagen om hyra av bostadslägenhet och är i praktiken den kortaste tid inom vilken AUS kan säkerställa en uthyrning till följande hyresgäst utan att bostaden behöver stå tom. Tomgången orsakar hyresförluster som i sin tur direkt höjer hyrorna för alla AUS övriga hyresgäster. AUS övriga hyresgäster kan inte förväntas bära risken för den här flexibiliteten. För att alla ska behandlas jämlikt måste vi alltså hålla fast vid uppsägningstiden på en månad även om den för en enskild studerande kan kännas oskälig.

 

Domo skickar mig dagligen en e-postpåminnelse om att bekräfta uppsägningsmeddelandet, men jag vet ännu inte när jag vill flytta ut. Kan jag ändra avtalets slutdatum trots att jag bekräftat uppsägningen?

Enligt lagen om hyra av bostadslägenhet ska uppsägningen ske bevisligen. Hyresvärden ska alltså begära en mottagningsbekräftelse av hyresgästen, men detta utesluter dock inte hyresgästens möjlighet att säga upp avtalet tidigare. Bekräfta alltså att du tagit emot uppsägningsmeddelandet i tid även om du ännu inte är säker på om du vill bo i bostaden ända fram till slutdatumet enligt uppsägningsmeddelandet.

 

Jag har ett gemensamt hyresavtal med min kompis och hens inkomst påverkar mitt bostadsbidrag. Kan vi ha en separat vänskontrakt?

Tyvärr inte. För tvåor och större lägenheter gör vi kompis- och familjekontrakt. När det gäller våra bostadsregler måste tvåor och större lägenheter vara minst två huvudhyresgäster.
Mer om gemensamma hyresavtal och bostadsbidrag kan du läsa här.

 

Kan hyresavtalets slutdatum vara ett annat datum än den sista dagen i månaden?

Tyvärr inte. Hyresgästen kan visserligen flytta ut ur bostaden redan innan det officiella utflyttningsdatumet (den första vardagen i månaden som följer på hyresavtalets slutdatum), men skyldigheten att betala hyra kvarstår tills avtalet upphör.

 

Byte av bostad

Jag fick en AUS-bostad men vill hellre bo högre upp i byggnaden. Hur kan jag byta bostad?

AUS erbjuder möjligheten att ansöka om intern flyttning inom samma bostadsgrupp, dvs. flyttning till en annan bostad av samma bostadstyp i samma bostadsområde. Lämna in en ansökan i Domo på vanligt sätt och rikta ansökan till de bostäder du vill ha. Systemet identifierar ansökningar om intern flyttning och ger dem automatiskt fem tilläggspoäng. Observera att det kan dröja innan du får flytta om inga lämpliga bostäder blir lediga.

 

Jag har symptom som jag misstänker beror på inomhusluften i min bostad. Vad kan jag göra?

Kontakta omedelbart AUS fastighetsväsende och boendeservicen. AUS skickar en expert som undersöker bostaden..

 

Mina grannar är ofta högljudda och jag överväger därför att flytta. Vad kan jag göra?

Du behöver inte stå ut med störande grannar utan kan ingripa i situationen. Om dina grannar är högljudda kan du notera när bullret förekommer och hurdant det är. Det lönar sig också att fråga de andra grannarna om de störs av oljudet och be dem notera de situationerna. Om flera hyresgäster rapporterar störande buller är det lättare för hyresvärden att ta itu med situationen. I vilket fall som helst lönar det sig att kontakta också boendeservicen och gå igenom möjliga lösningsalternativ tillsammans.

 

Asukas_Atlantinkatu

ABC för boende

På den här sidan har vi samlat allmänna anvisningar som har att göra med boende. På sidan finns till exempel anvisningar om att boka bastu- eller tvättider och tips om hur du håller din bostad i skick.

Boende
Otakaari 20

Vanliga frågor om flyttning

Har du frågor om flyttning? På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna.

Flyttning
Uusi asukas

Fråga om boende

Undrar du om något relaterat till boende eller AYY-lägenheter?

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat