Boende

Invånarna och slottsvärdar påverkar

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Invånarna kan verka som slottsvärdar, på husmöten, i invånarrådet och i samarbetsorgan för boendet.
Atlantinkatu 7_6

Slottsvärdar och husmöten

Alla AUS fastigheter har en egna slottsvärdar. Hen är en förtroendeperson som invånarna utsett och verkar som kontaktperson mellan invånarna och studentkåren. Till slottsvärdens uppgifter hör  bland annat att granska husets skick och svara på invånarnas frågor om huset.

Slottsvärdarna väljs på husmötena som ordnas varje år i november-december. Mandatperioden är ett kalenderår. För slottsvärdarna ordnas möten och rekreation regelbundet, och i början av mandatperioden även utbildning för uppdraget.  För uppdraget betalas ett månatligt arvode om 90 euro och slottsvärdens emblem och band får användas som akademiska ordnar.

Husmöten hålls årligen och alla invånare i ifrågavarande hus är välkomna på mötet. Föredragningslistan delas ut som ett meddelande till varje bostad och hängs upp på husets anslagstavla. På mötet väljs slottvärden och invånarrådet. Dessutom kan aktuella utvecklingsområden för boendet diskuteras.

Invånarrådet

På husmötena kan  även ett invånarråd utses som kan ge förslag för boendetrivseln, utveckla lokalerna i huset och ordna mångahanda verksamhet för invånarna. Utvecklingsförslagen kan även skickas till AUS för att få hjälp med att förverkliga förslagen. Invånarråden får finansiering av studentkåren till exempel för gemensamma möbelanskaffningar och tillställningar. Mångaslags idéer kan förverkligas, till exempel  kan gemensamma lokaler inredas, tillställningar för invånare ordnas och till exempel  husets länkbastutider påverkas.

I invånarrådet kan 3–8  personer sitta och rådets ordförande är husslottsvärden.

Samarbetsorgan för boende ASY

Syftet med samarbetsorganet för boende är att utveckla AUS boende som en mer omfattande helhet. Medlemmarna i samarbetsorganet utvecklar slottsvärdarnas verksamhet och kan om de så önskar påverka reglementet för boendet. Dessutom utnämner samarbetsorganet sina representanter till bostadskommittén och ekonomidirektionen.

I januari väljs 6–10 slottsvärdar och 2–3 studentkårsrepresentanter till samarbetsorganet för boende.

Bostadskommittén

Bostadskommittén behandlar hyresgästernas boenderelaterade ansökningar och klagomål inom ramarna för reglementet för boende. Till arbetet hör bland annat beviljande av extrapoäng för bostadsköer, uppskjutande av flyttdagar och förlängning av boenderätt. Kommittén sammanträder varje månad och består av invånarnas och AUS representanter.  Läs mer på bostadskommittén egna sidor.

HOAS-delegationen och styrelsen

Studenterna övervakar den högsta beslutande makten i Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (HOAS). HOAS äger och hyr ut cirka 10 000 studentbostäder i huvudstadsregionen. Medlemmarna i delegationen påverkar stiftelsens verksamhet på en riktgivande nivå, medan styrelsen leder verkställandet av besluten och stödjer stiftelsens ledning i dess arbete.

AUS väljer representanter till delegationen varje år och vartannat år till styrelsen. Representanterna utgör en kontaktlänk mellan studentkåren och stiftelsen. Uppdraget förutsätter kännedom om studentkårens bostadspolitiska mål och kräver att man sätter sig in i de ärenden som behandlas på mötena. Erfarenhet av fastighetsverksamhet, ekonomi eller bostadspolitik är till nytta.

Delegationsmedlemmar och -ordförande

Medlemmarnas och delegationsordförandens mandatperiod är två år. Möten hålls två gånger per år. AUS utser fyra medlemmar och fyra ersättare varav hälften står i tur att avgå vartannat år.

En av de ordinarie medlemmarna i delegationen utses till ordförande. Förutom att leda ordet på sammanträdena har delegationens ordförande närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsen

Hoas styrelse styr stiftelsens verksamhet på en mer detaljerad nivå och  stödjer stiftelsens ledning i dess arbete. Mandatperioden för medlemmar är två år. AUS utser två av styrelsens medlemmar, följande gång för mandatperioden 2020–2021.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat