Utlysning av uppdrag som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning

Keskellä henkilö ja teksti Hae hallopediksi

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2020 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2021. 

Ansökningstiden börjar den 9 november 2020 och löper ut den 29 november 2020 kl. 23.59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökningen sker elektroniskt. De elektroniska ansökningsformulären finns på adressen beta.halloped.fi. Anvisningar för de sökande samt reglementet om förvaltningens studentrepresentanter finns på Aalto-universitetets studentkårs webbplats på adressen https://www.ayy.fi/sv/studentrepresentanterna.

Utgångspunkten är att alla närvaroanmälda grundexamens- eller doktorandstuderande vid Aalto-universitetet är behöriga att söka. Behöriga att söka till högskolornas organ är ifrågavarande högskolans studerande. Behöriga att söka till utbildningsprogramspecifika organ är ifrågavarande programmets studerande.

De sökandes namn och deras ansökningar kan lämnas ut till föreningar inom Aalto-universitetets studentkår och till ansvariga studentrepresentanter utnämnda av studentkåren för att dessa ska kunna ge sina rekommendationer i valet av studentrepresentanter. Styrelsen för Aalto-universitets studentkår väljer studentrepresentanter senast den 17 december 2020.

Studentkåren önskar att även internationella examensstuderande och representanter för olika kön söker uppdragen. Vid valet iakttas kraven i förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen. 

Urvalskriterier

Kommittéerna för akademiska ärenden

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Berätta i korthet vilka du anser vara de viktigaste utvecklingsmålen vid Aalto-universitetet eller din högskola. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen eller studieansvarig kan ses som merit. 

Övriga

Urvalsbesluten fattas utifrån ansökningarna som ska skrivas i det angivna fältet i ansökningsformuläret. Utbildningsprogram, högskola, erfarenhet som är relevant för uppgiften samt möjlighet att sköta uppdraget under hela mandatperioden ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset och engagemanget, synen på påverkansarbetet i organet samt kopplingen till studerande exempelvis genom föreningar eller övrig aktivitet. Studieinriktningarnas eller ämnenas och studieskedets representativitet i helheten beaktas också vid valet av studentrepresentanter. Tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller studentrepresentant kan ses som merit. 

Otnäs 29.10.2020
Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår 

Mer information och hjälp till ansökan:
Hanna Yletyinen
[email protected]
Koordinator, rekrytering av studentrepresentanter

Studentrepresentanter i förvaltningen 2021

Organ, medlemmar+ suppleanter

Aalto-universitetet

Universitetets kommitté för akademiska ärenden, 4+4
Examensnämnden, 3+3 
Ledargruppen för språkcentrum, 3+3 
Restaurangkommittén, 3+3 
Jämställdhetskommittén, 1+1 
Aalto Junior styrgruppen, 1
Aalto Ventures Program (AVP) steering group, 1
Learning Steering Group ICT, 2
Styrgruppen för öppna universitetet, 1 
Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG), 1+1 
Arbetsgruppen för doktorandutbildning (DEWG), 1+1

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur, 4+4 
Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur, 1. OBS. Mandatperiod två år
Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen, 2+2 
Utbildningsgruppen vid institutionen för arkitektur, 3+3 
Bachelor's Programme Committee in Design, 2+2
Utbildningsrådet för magisterprogram i animation, 2+2

Handelshögskolan BIZ

Akademisk kommitté för handelsvetenskap, 4+4 
Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi, 2+2 
Entrepreneurship Programme Committee, 1+1
Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik, 1+1

Högskolan för kemiteknik CHEM

Akademisk kommitté för kemiteknik, 3+3 
Utbildningsrådet för kemiteknik, 3+3 
Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik, 1+1 
Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik, 1+1 
Ledningsgruppen vid Institutionen för bioprodukter och bioteknik, 1+1 
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemi och materialvetenskap, 1+1 
Ledningsgruppen vid Institutionen för kemiteknik och metallurgi, 1+1
Studentmarknadsföringsgruppen för högskolan för kemiteknik, 1+1
Bedömningsgruppen för undervisningskunnande vid högskolan för kemiteknik, 2+2

Högskolan för elektroteknik ELEC

Akademiska kommittén för elektroteknik, 4+4 
Kandidatutbildningsrådet för elektroteknik, 3+3
Ledningsgruppen vid högskolan för elektroteknik, 1
Kvalitet- och jämställdhet gruppen, 1+1
Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering, 3+3 
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology, 3+3 
Kvalitetskommittén för undervisning vid högskolan för elektroteknik, 4+4 

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

Akademiska kommittén för ingenjörsvetenskaper, 4+4 
Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap, 3+3 
Kvalitetskommitté vid högskolan för ingenjörsvetenskap, 4+4 
Styrgruppen för magisterprogrammen i ingenjörsvetenskaper, 3+3 
Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper, 3+3

Högskolan för teknikvetenskaper SCI

Akademiska kommittén för teknivetenskaper, 4+4 
Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper, 4+4 
Utbildningsrådet för produktionsekonomi, 3+3 
Utbildningsrådet för informationsnätverk, 3+3 
Utbildningsrådet för teknisk fysik och matematik, 3+3 
Kvalitet- och jämställdhet gruppen, 1+1
Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap, 2+2

Gemensamma program

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee (SCI, ELEC, ENG, CHEM), 4+4 
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee (SCI, ELEC), 4+4
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM), 3+3
IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), 1+1 
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG), 3+3 
Utbildningsrådet för Magisterprogrammet Urban studies and planning, 2+2
Styrgruppen Creative Sustainability, 1+1

Kuvapankki_Iloisia_Opiskelijoita_8

Studentrepresentanterna

Studentrepresentanterna i universitetsförvaltningen är Aaltostudenter som deltar i universitetets beslutsfattande och utvecklingen av universitetet.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Hae linnanisännäksi
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till slottsvärd eller invånarrådet

På AUS får invånarna verka för sin boendetrivsel och utveckla boendet på många sätt. Husmötena som ordnas i november-december – följ husets anslagstavla.
Kuvassa Milja Leinonen ja Joonas Nurmi
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS valde delegationsordförande och styrelsebildare för 2021

Delegationen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte 5.11.2020 styrelsebildare och delegationsordförande för år 2021. Delegationsordföranden heter Joonas Nurmi och styrelsebildaren Milja Leinonen.
Kuvitus tilasta, jossa sohva, ikkuna ja kyltti saunaan
Ajankohtaista Publicerat:

Förhandsbokning av lokaler för våren 2021

Föreningarna som verkar inom AUS har rätt att boka bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut på förhand. Under den här bokningsrundan kan lokalerna bokas för tiden 11.1.2021-8.8.2021.
Hae luottamustoimeen
Ajankohtaista Publicerat:

Sök till förtroendeuppdrag

Ansökningstiden till Kontinuitetskommittéen, TTE-fondens styrgrupp och Ekonomidirektionen går ut 20.11., ansökningstiden till Centralvalsnämndens och Hyllningskommittéens ordförande går ut 29.11. och medlemmar 3.12.