Boende

Vanliga frågor om bostadssökning

Har du frågor om bostadssökning? På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta AUS boendeservice.
Atlantinkatu_taivas_web

Asuntojen hakeminen

Uudet opiskelijat

Asuntojonot

Asuntotarjous ja vuokrasopimus

Ansökan om bostad

Hur väljer AUS hyresgäster?

Alla AUS bostäder delas ut genom en köprocess. Ansökans placering i kön bestäms enligt poängsättningen och tidpunkten då ansökan lämnats in. AUS erbjuder i första hand bostäder till studentkårsmedlemmar med boenderätt.

 

Kan doktorander vid Aalto-universitetet ansöka om AUS bostäder? Hyr AUS ut sina bostäder till utomstående?

Tyvärr har inte Aalto-universitetets doktorander boenderätt i AUS bostäder även om de är medlemmar i AUS. Doktorander och studenter som inte studerar vid Aalto kan ansöka om bostäder som inte lockar tillräckligt många sökande bland AUS examens- och utbytesstuderande. Vi informerar separat om dessa bostäder och hur man söker dem på AUS webbsidor om boende och på Facebook.

Doktorander som betalat AUS medlemsavgift kan också vara andrahandshyresgäster i AUS bostäder. Boenderätt eller medlemskap krävs inte för underhyresgäster.

 

Jag vill ansöka om AUS bostäder men enligt Domo har min boenderätt gått ut. Vad kan jag göra?

Om du anser att din boenderätt upphört i förtid ska du kontakta AUS boendeservice. Boenderätten kompenseras till exempel för frånvaromånader om personen under den tiden inte bott i en av AUS bostäder. Bostadskontoret kan kontrollera närvaromånaderna för studenter vid Aalto-universitetet i systemet Oodi.

Boenderätten kompenseras också på vissa villkor under utbytesstudier, JOO-studier utanför de närliggande kommunerna, arbetspraktik utomlands eller utanför de närliggande kommunerna samt fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänstgöring och moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

En begäran om förlängning av boenderätten med högst ett år kan göras hos bostadskommittén om den sökande kan visa upp ett skriftligt intyg över en hälsorelaterad eller annan synnerligen vägande orsak som fördröjt studierna. Mer information om bostadskommittén finns här.

Hur många bostadsansökningar kan jag ha i kraft samtidigt? Om jag vill ansöka om både studentrum och ettor, måste jag göra separata ansökningar?

Du kan samtidigt ansöka om så många bostäder i så många bostadsgrupper som du vill. Flera olika typer av ansökningar – dvs. ensam, som familj eller tillsammans med kompisar – kan inte göras inom ramen för samma ansökan.

Om du märker att du ännu inte sökt alla bostäder du planerat att ansöka om kan du alltid skapa en ny ansökan. Hur en ansökan framskrider i kön beror inte på antalet ansökningar, utan placeringen i kön avgörs enligt tidpunkten då ansökan gjorts och enligt poängsättningen. När du gör en ny ansökan påverkas inte dina befintliga ansökningar.

Observera att ansökningarna inte kan placeras i en inbördes prioritetsordning. Bostäder bjuds ut enligt det verkliga behovet. Ansök alltså endast om bostäder som du verkligen är beredd att ta emot.

 

Vad kan jag göra om min bostadsansökan förfallit?

En bostadsansökan är i kraft i tre (3) månader och kan förnyas i Domo när som helst före den förfaller. Informationen om vilket datum giltighetstiden löper ut finns på bostadsansökan. Domo skickar e-postpåminnelser om att ansökan är på väg att förfalla, men kunden bär ansvaret för att inte låta ansökan förfalla av misstag.

Om den sökande inte förnyar sin bostadsansökan och den förfaller stryks ansökan ur bostadsköerna. Ansökningar som förfallit kan inte längre återställas till kön.

OBS! Ansökan måste förnyas trots att den återställts till kön efter ett godkänt bostadserbjudande. Kom alltså ihåg att förnya din ansökan också efter att den återställts till kön.

 

Kan jag lägga till eller ta bort bostäder från min ansökan? Förändras placeringen i kön om jag ändrar min ansökan?

Bostäder kan inte läggas till i en existerande ansökan, utan då ska en ny ansökan skapas. Det går alltså att ansöka om samma bostadstyp i flera omgångar, och placeringen i kön för en viss bostad beror då på datumet för den ansökan den hör till.

Placeringen i kön ändras inte såvida inte ändringarna påverkar poängsättningen. Till exempel om flyttdagen ändras, ansökan förnyas eller bostäder stryks ur ansökan påverkar det inte ansökans placering i kön. Däremot kan ändringar som gäller till exempel brådskande bostadsbehov medföra ändringar i poängsättningen och därmed också ändra placeringen i kön.

 

Jag är ensamförälder och vill ansöka om en familjebostad. Hur gör jag det i Domo?

Välj i punkt 1 i Domo ansökningstypen "Jag ansöker ensam" och i punkt 2 "Barn". Då kan du ansöka om ettor och större bostäder utan en vuxen medsökande. Kom ihåg att ange uppgifterna om barnet. Ofödda barn ska anmälas med graviditetsintyg vid punkten "Tilläggspoäng".

om jag avslår bostadserbjudandet, vad händer med ansökan?

Om du avvisar ett bostadserbjudande, förlorar du de poäng du fått för ett brådskande avgörande och alla dina ansökningar tas bort från kön. Även de som du lämnat tillsammans med en kompis eller med familj. Härefter kan du återställa tre bostadsgrupper på deras ursprungliga plats i kön med undantag för den bostadsgrupp för vilken du fick erbjudandet. En bostadsgrupp omfattar läge + bostadstyp. Med undan tag för ettorna i Otnäs (Karlavägen) och Teknologbyn som utgör separata bostadsgrupper. Närmare upplysningar om bostadstyperna finns här.

Vad betraktas som brådskande bostadsbehov? Kan jag få poäng för brådskande behov för en familje- eller kompisbostad? Och hur är det med ettor?

Brådskande bostadsbehov definieras i AUS gällande poängsättningsanvisning. Poängen för brådskande behov beaktas endast för studentrum. Ett skriftligt intyg över brådskande bostadsbehov ska alltid bifogas till ansökan för att poängen ska kunna beviljas.

Poäng för brådskande behov kan beviljas om du för närvarande bor någon annanstans än i Esbo, Helsingfors, Vanda eller Grankulla. Du kan kontrollera dina adressuppgifter på Befolkningsregistercentralens webbplats och ta en skärmdump som bevis på din bostadsort.

Du kan också få poäng för brådskande behov om du för närvarande har ett tidsbegränsat hyresavtal eller om hyresvärden sagt upp ditt avtal. Poäng för brådskande behov beviljas också på grund av bostadslöshet. Då behöver du ett intyg från magistraten över att du är bostadslös.

 

Vad är intern flyttning och hur ansöker man om det?

Intern flyttning är en möjlighet som AUS erbjuder sina hyresgäster som vill ansöka om byte till en annan bostad i samma bostadsgrupp. En ansökan om intern flyttning får alltid fem (5) poäng varefter de andra punkterna i poängsättningsanvisningen inte längre beaktas. Ansökan om intern flyttning görs i Domo på samma sätt som andra ansökningar och systemet poängsätter dem automatiskt.

Vanligen står ansökningar om intern flyttning längst fram i kön, men kötiden beror på om lämpliga bostäder blir lediga. Vid intern flyttning ska alla personer som undertecknat hyresavtalet flytta. Om du till exempel bor med en kompis kan ni enbart ansöka om intern flyttning tillsammans.

 

Nya studerande

Kan jag ansöka om AUS bostäder innan jag betalat studentkårens medlemsavgift? När måste jag senast betala medlemsavgiften? 

Nya studerande kan ansöka om AUS bostäder innan de betalat medlemsavgiften, läs anvisningarna om ansökningsbehörighet och ansökan om bostad. Du kan också ta emot en bostad innan du betalat medlemsavgiften, men avgiften ska betalas senast när du flyttar in i bostaden.

 

Jag vill ha en bostad för hösten. När får jag veta om jag får en AUS-bostad eller inte?

Erbjudandena om hyresavtal från och med den 1 augusti skickas i regel under juni och juli. De bostäder som blir lediga den 1 september erbjuds i juli och augusti.

Under hösten är flyttningsrörelsen i AUS bostäder så stor att det tyvärr är svårt att ge de sökande några exakta uppskattningar om hur många bostäder som blir lediga eller hur sannolikt det är att AUS kan erbjuda en bostad.

 

Jag är på väg från ett annat land till Aalto för studier. Vilka bostäder lönar det sig för mig att söka?

Vi rekommenderar att du söker studentrum eftersom du då kan få poäng för brådskande behov. Dessutom lönar det sig att söka en kompis- eller familjebostad tillsammans med en medsökande. Kötiden för ettor varierar mellan ett och två år och de berättigar inte till poäng för brådskande behov, vilket betyder att det är osannolikt att du hinner få en bostad innan studiestarten.

 

Min kompis och jag blev antagna till Aalto-universitetet och vi lämnade in bostadsansökningar i Domo samtidigt. Min kompis har redan fått ett erbjudande om studentrum men min ansökan står fortfarande i kön. Hur är det möjligt?

Nya studerande får sina antagningsbesked vid olika tidpunkter, så tidpunkten då ansökan skickats in får inte påverka placeringen i köerna till studentrummen. Därför utförs en lottning bland alla förstaårsstuderandes ansökningar i bostadsköerna för studentrum.

Ordningsföljden bland ansökningar med samma antal poäng lottas ut, så att nya ansökningar i kön också kan placeras före ansökningar som lämnats in tidigare, trots att antalet poäng är detsamma. På grund av lottningen och poängsättningen kan alltså köplaceringen för en enskild studentrumsansökans förändras många gånger.

 

Jag är diplomingenjör från Tekniska högskolan men inleder nu nya studier vid Aalto-universitetet. Kan jag ansöka om en AUS-bostad?

Boenderätten räknas från och med den tidpunkt då studenten för första gången antagits till Aalto-universitetet.

Om studenten till exempel inlett sina studier vid TH år 2000 och blev färdig 2006, före av Aalto-universitetet och AYY, har hens boenderätten i AYYs lägenheter inte upphört alls.

 

Bostadsköer

Vad är en bostadskö?

En bostadskö är en kö till en viss bostad. I Domo kan man avgränsa bostadssökningen med enskilda bostäders noggrannhet. Därför finns det en egen kö för varje bostad.

 

Vad är en bostadsgrupp?

En bostadsgrupp består av alla bostäder av samma typ i en viss fastighet eller ett visst område, t.ex. ettor på Busholmen eller studentrum i Teknologbyn. I Domo är bostäderna indelade i bostadsgrupper och genom att klicka på en bostadsgrupp ser du alla enskilda köer till enskilda bostäder i den gruppen.

Bostadsgrupperna spelar en viktig roll i bostadssökningen. När du får ett erbjudande om en bostad i en viss bostadsgrupp, till exempel ett studentrum i Teknologbyn, försvinner alla dina ansökningar till den aktuella bostadsgruppen från kön oavsett om du godkänner erbjudandet eller inte. I exempelfallet raderar alltså systemet alla dina ansökningar om studentrum i Teknologbyn från bostadsköerna även om de gjorts vid olika tidpunkter och därmed är grupperade under olika ansökningsnummer.

Bostadsgruppen avgör också interna flyttningar. När du ansöker om att flytta från en bostad till en annan inom samma bostadsgrupp får du automatiskt fem poäng för din ansökan.

 

Jag står på plats nummer 12 i kön. När får jag ett bostadserbjudande?

Alla bostadsköer framskrider i olika takt, så det är tyvärr omöjligt att ge ett exakt svar på frågan.

När bostäder blir lediga beror helt på när hyresgästerna säger upp sina bostäder. Alla köns sökande tar inte emot de bostäder de erbjudits, och vissa personer som står längre fram i kön kan inte erbjudas bostäder, vilket gör det besvärligt att uppskatta tidpunkten för ett bostadserbjudande.

 

Min ansökan stod på plats nummer 40 i kön, och jag fick ändå ett bostadserbjudande. Hur är det möjligt?

Köplaceringen enligt Domo visar hur många ansökningar totalt som står före din ansökan, även om det inte är möjligt att erbjuda de här sökandena den bostad som blir ledig. Före dig kan till exempel finnas ansökningar där den första möjliga flyttdagen ligger längre fram i tiden eller där den sökande omfattas av karens.

 

Jag föll plötsligt längre ner i bostadsköerna! Varför och vad är det som hänt?

Ansökningarna placeras i köerna primärt enligt poäng och först sekundärt enligt inlämningsdatumet för ansökan, vilket betyder att köplaceringen ständigt förändras. Det finns i praktiken tre förklaringar när placeringen i kön ändras.

1) Kön har fått nya ansökningar som fått högre poäng. Till exempel på höstarna kommer många ansökningar från nya studerande som beviljas en tilläggspoäng i köerna för studentrum och ofta även poäng för brådskande behov. De nya studerandena knuffar i praktiken alla andra ansökningar rentav flera hundra placeringar nedåt till exempel i kön till studentrum i Teknologbyn.

2) Poängen som din ansökan beviljats har förändrats under tiden i kön. Boendeservicen följer upp ansökningarnas poängsättning och stryker poäng om det till exempel inte längre finns ett brådskande behov.

3) De nya studenternas och utbytesstudenternas ansökningar för studentrum genomgår en lottningsprocess som innebär att nya ansökningar kan gå om din ansökan även om ni har lika många poäng.

 

Jag är på plats 357 i bostadskön och AUS har över 500 studentrum! Varför får jag inte genast en bostad?

Domo visar alla AUS bostäder oavsett om de blir lediga eller inte.

AUS bostäder står ytterst sällan tomma. Just nu bor det alltså någon i alla AUS bostäder. Därför går köerna framåt endast när den föregående hyresgästen flyttar ut och bostaden blir ledig så att den kan erbjudas till följande person i kön. I vissa köer blir flera tiotals bostäder lediga varje månad. Andra köer rör sig långsammare och vissa månader blir inte en enda bostad ledig.

 

Bostadserbjudanden och hyresavtal

Jag hann inte reagera på bostadserbjudandet och det förföll. Jag har en väldigt bra orsak, så kan jag få min gamla köplats tillbaka?

Det är tyvärr inte möjligt. Den sökande bär ansvaret för att reagera på bostadserbjudanden i tid. I samband med att bostadsansökan lämnas in måste den sökande uppge att hen läst ansökningsinfon på AUS webbplats, där det här ansvaret framgår.

 Den sökande kan dock meddela boendeservicen på förhand om hen inte har möjlighet kontrollera e-posten. Då kan boendeservicen vid behov ändra erbjudandets giltighetstid.

Om du på grund av en helt oförutsägbar anledning inte hunnit reagera på erbjudandet och om det hade varit oskäligt att förvänta sig en snabb reaktion kan du göra ansöka hos bostadskommittén om återställande av den ursprungliga ansökan till kön. Här finns mer information om bostadskommittén.

Jag fick ett bostadserbjudande från och med den 1 augusti. Men jag behöver bostaden först den 1 september. Kan hyresavtalet upprättas från och med den 1 september?

Tyvärr inte. AUS erbjuder bostäder enligt de uppgifter den sökande uppgett om sitt bostadsbehov i Domo. Om du inte kan ta emot bostaden före ett visst datum ska du försäkra dig om att du angett rätt flyttdag i din ansökan. Flyttdagen kan uppdateras enligt behov och den påverkar inte ansökans placering i kön.

Inlämnade ansökningar kan inte lämnas "vilande" i en månad eftersom bostaden då står tom in en månad. AUS kan inte låta bostäder stå tomma eftersom det innebär hyresförluster som höjer hyrorna för alla AUS hyresgäster.

 

Kan jag få bostadserbjudanden med minst en månads varsel så jag hinner säga upp min nuvarande bostad?

Den sökande kan själv uppdatera den tidigaste möjliga flyttningsdagen i sin ansökan och på det sättet försäkra sig om att erbjudandet inte kommer för tidigt. Du kan till exempel i november ange att du får erbjudanden om bostäder som blir lediga tidigast den 1 maj, och vid ingången av april kan du uppdatera flyttdagen till den 1 juni.

 

Jag har fått ett bostadserbjudande från AUS, hur ska jag göra för att titta på bostaden?

Om den nuvarande hyresgästens kontaktuppgifter bifogats i e-postmeddelandet med erbjudandet kan du komma överens med den personen om ett besök. Om bostaden enligt erbjudandet är tom kan du kontakta boendeservicen.

AUS försöker alltid se till att lägenheterna är uthyrda för att minimera hyresförlusten och för att hålla hyrorna nere. Följden är att nya hyresgäster inte nödvändigtvis hinner se sin bostad före flyttdagen eller före erbjudandet går ut, särskilt om de nuvarande hyresgästerna inte gett AUS tillstånd att lämna ut deras kontaktuppgifter i samband med bostadserbjudandet.

AUS åtgärdar dock aktivt fel och brister i bostäderna, och dessutom har hyresgästerna möjlighet att själva renovera bostaden. Ytterst sällan förekommer utan AUS vetskap så stora skador att de förhindrar inflyttning och inte går att reparera snabbt. Du kan läsa mer om att renovera AUS-bostäder här.

Jag blev erbjuden att flytta till en annan AUS-bostad med mindre än en månads varsel. Måste jag betala hyra för två bostäder i en månad?

När AUS erbjuder en flyttning från en AUS-bostad till en annan behöver hyresgästen inte betala dubbel hyra så länge hen bekräftar det automatiska uppsägningsmeddelandet från Domo i tid.

När en hyresgäst hos AUS undertecknar ett hyresavtal för en annan AUS-bostad skapar Domo automatiskt ett uppsägningsmeddelande för den nuvarande AUS-bostaden så att inte hyresavtalen överlappar varandra. Meddelandet måste kvitteras, för annars hinner inte AUS erbjuda den nuvarande bostaden till en ny hyresgäst, vilket innebär hyresförluster för AUS.

Otakaari 20

Vanliga frågor om flyttning

Har du frågor om flyttning? På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna.

Flyttning
Asukkaan UKK

Vanliga frågor om boende

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor från våra hyresgäster. Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta boendeservicen.

Boende
Asukas_Atlantinkatu

ABC för boende

På den här sidan har vi samlat allmänna anvisningar som har att göra med boende. På sidan finns till exempel anvisningar om att boka bastu- eller tvättider och tips om hur du håller din bostad i skick.

Boende
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat