Boende

AUS reglemente för boende har uppdaterats

Kuvapankki_Toimistotarvikkeet_3

AUS reglemente för boende har uppdaterats och ändringarna träder i kraft 1.2.2020. De största förändringarna gäller kompisbyte, poängsättning och kompisförslag till studentrum. Med ändringarna eftersträvas att möjliggöra olika former av gemenskapligt boende samt utveckla verksamheten mot målen i AUS fastighetsstrategi. Vid sidan av de större förändringarna har bland annat föråldrade och utbytta termer korrigerats  i reglementet.

Kompisbyte

När en invånare flyttar ut från en kompis- eller familjebostad har den hyresgäst som bor kvar i bostaden och har AUS boenderätt rätt att göra ett kompisbyte till bostaden. För kompisbytet ska två villkor uppfyllas:

 1. Kompisbytet kan endast göras om man bott  tillsammans i bostaden i minst två  månader (tidigare sex månader).
 2. Endast en person som redan är huvudhyresgäst  i en AUS-bostad kan flytta in genom kompisbyte.

 I praktiken har ändringen gjorts till punkt 22 (Uppsägning av familje- och kompisavtal), ändring med fettext:” En hyresgäst som har bostadsrätt hos AUS och vill fortsätta bo i samma bostad efter att hyresförhållandet hävts, har möjlighet att ingå ett nytt familje- eller kompisavtal för bostaden i fråga med en ny hyresgäst.  Förutsättningen är att hyresförhållandet dittills varat minst två (2) månader utan avbrott. Den nya hyresgäst som flyttar in ska sedan tidigare ha ett hyresförhållande i första hand med AUS.”

Exempel: Matti och Ville får en tvårummare från och med 1 februari. Genast efter flytten erbjuds Ville en enrummare och säger upp det gemensamma avtalet  för egen del från den 31 mars. Matti kan göra ett kompisbyte till bostaden från och med 1 april om den nya kompisen redan har ett hyresförhållande i första hand med AUS.

Kompisförslag till studentrum

Ett helt nytt tillägg till reglementet för boende är möjligheten att föreslå en kompis till ett studentrum. Från och med den 1 februari har den om bor i AUS studentrum rätt att föreslå en person som redan har ett hyresförhållande i första hand med AUS, som hyresgäst till studentrumskomplexet. Då har kompisarna bättre möjligheter till att få bo i samma studentrumskomplex. Den föreslagna kompisen får extrapoäng till sin bostadsansökan för att ansökan skulle vara bland de första i kön. Kompisförslaget särskiljer sig från intern flyttning genom att den  föreslagna kompisen  inte behöver bo i samma bostadsgrupp (till exempel studentrum i Teknologbyn) som föreslagaren utan hen kan till exempel bo i en etta eller tvåa.

Tillägg till punkt 8 i reglementet (Undantag från ansökningsförfarandet): “En invånare i ett studentrumskomplex har rätt att föreslå en ny hyresgäst för ett ledigslaget studentrum bland de AUS medlemmar som har boenderätt. Den föreslagna hyresgästen bör ha ett första hyresförhållande med AUS sedan tidigare. Den föreslagna hyresgästen bör ha ett första hyresförhållande med AUS sedan tidigare.

Exempel: Minna bor i ett studentrum på Bistervägen 1 där hon inte känner sina lägenhetskompisar och där invånarombytet är stort. Minnas kompis Lisa bor i samma hus och har inte heller kunnat bli bekant med sina rumskompisar och skulle vilja flytta till samma studentrumskomplex som Minna. Minna kan föreslå Lisa till samma studentrumskomplex då de två kan bli rumskompisar när någon invånare flyttar ut.

Ändringseffekter

Efter ändringen lyder punkt 10 (Karens vid godkänt bostadserbjudande) enligt följande i sin helhet, tillägget med fettext: ”När en bostadssökande tar emot en av AUS bostäder kommer hen inte att bli erbjuden en ny AUS-bostad från samma bostadsgrupp förrän hyresförhållandet varat i minst sex (6) månader. Karenstiden på  sex (6) månader kan avvikas från om det är fråga om ett kompisbyte eller kompisförslag till ett studentrum. Därtill kommer en bostadssökande som tar emot en AUS-bostad inte att erbjudas någon ny AUS-bostad förrän hyresförhållandet har varat i minst två (2) månader”. Det räcker alltså att de nya hyresgästerna för både kompisbyte och kompisförslag har bott i sina tidigare AUS bostäder i två månader, även om karensen på 6 månader för intern flyttning inte skulle uppnås.

Villkoret för både kompisbyte och kompisförslag till studentrum är fortfarande att den utbytta eller föreslagna personen ska ha ett första hyresförhållande med AUS. Då sker ingen omkörning i kön när den ledigslagna bostaden erbjuds för andra i kön.

Med ändringarna eftersträvas att förenkla speciellt gemenskapligt boende. Nu har studentrumsinvånarna möjlighet att påverka med vem de bor och kompisbytet förenklas även om rumskompisen plötsligt skulle få en bostad någon annanstans.

Ändringarna i poängsättningsanvisningen

Tre punkter  har lagts till i poängsättningsanvisningen som finns som bilaga till reglementet: poäng för kompisbyte, poäng för återinflyttare och poäng för kompisförslag. Av dessa har poängen för kompisbyte och återinflyttare varit i bruk redan tidigare men de har inte noterats i poängsättningsanvisningen tidigare. Med återinflyttare avses en person som till exempel på grund av studentutbyte eller militärtjänstgöring flyttat ut från AUS bostad, och poäng fås för samma bostadsgrupp som man flyttat ut från  och för studentrum om man vill.

Poängsättningsanvisningen i sin helhet, tilläggen med fettext:

Förklaring

Poäng

1. Interna flyttningar

Personer som flyttar från en AUS-bostad till en annan AUS-bostad (samma bostadskö). Om den sökande får poäng för intern flyttning beaktas inte de övriga punkterna i poängsättningsanvisningen.

+5 poäng

2. Brådskande bostadsbehov

Poängen beaktas endast för studentrum. Högst två poäng på grundval av brådskande behov kan beviljas för en och samma ansökan. Ett intyg måste alltid lämnas in över brådskande bostadsbehov för att poängen ska kunna beviljas.

Poäng för brådskande behov är i kraft maximalt fram till det första bostadserbjudandet eller när brådskande bostadsbehov av ansökan upphör att gälla. En sökande som avslår ett erbjudande eller låter det förfalla förlorar poängen för brådskande behov.

Grunder:

 • Sökande från andra än närliggande kommuner.
  Närliggande kommuner = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla
 • Tidsbestämda hyresavtal (avslutas inom 6 mån)
 • Hyresavtal som sagts upp av hyresvärden
 • Bostadslösa
 • Andra särskilt vägande specialfall, på beslut av bostadskommittén

+2 poäng

3. Intyg om barn/graviditet

Beaktas för studentrum med eget kök och badrum, ettor, tvåor och större bostäder. För följande barn eller graviditetsintyg + 1 poäng.

+4 poäng

4. Alla sökande AUS-medlemmar med boenderätt

Beaktas för tvåor och större bostäder.

+1 poäng

5. Förstaårsstuderande

Poängen för förstaårsstuderande gäller examensstuderande. Poängen beaktas endast för studentrumsköer. Poängen för förstaårsstuderande är i kraft i 6 mån. Ordningsföljden bland förstaårssökande med samma antal poäng avgörs genom lottning.

+1 poäng

6. Utbytesstuderande

Poängen för utbytesstuderande gäller utbytesstuderande och med dem jämförbara internationella studerande som vistas i Finland tillfälligt. Poängen beaktas endast för studentrumsköer.  Ordningsföljden bland sökande med samma antal poäng på basis av poängen för utbytesstuderande lottas ut.

+1 poäng

 7. Läkarintyg

Beviljas på beslut av bostadskommittén.

+0-6 poäng

Förmögenhet och inkomster bestäms enligt ARA:s guide för val av hyresgäster  

8. Förmögenhet

 • Studentrum och ettor: sökandens förmögenhet över 64 000 euro
 • Tvåor och större bostäder: sökandenas förmögenhet sammanlagt över 79 000 euro

– 1 poäng

9. Månadsinkomster

 • Sökandens inkomster över 3000 euro i månaden.
 • Hushållets inkomster sammanlagt över 5100 euro.

– 1 poäng

10. Kompisförslag till studentrum

 • Intern flyttning +5 poäng och kompisförslaget +1 poäng. Beaktas för bostäder i studentrumskomplexet där föreslagaren bor.
+6 poäng

11. Återinflyttare

 • Intern flyttning + 5 poäng och brådskande bostadsbehov +2 poäng. Beaktas för den bostadsgrupp därifrån den sökande åkt på utbyte, arbetspraktik eller militär- eller civiltjänstgöring samt för studentrum.
+7 poäng

12. Kompisbyte

 • Intern flyttning +5 poäng multiplicerat med två. Beaktas endast för bostaden som kompisbytet görs till.
+10 poäng

 

Hur föreslår jag en kompis till ett studentrum?

 1. För det första, ta kontakt med AUS boendeservice, till exempel med denna blankett: Vi behöver uppgifter om personen som du föreslår till studentrummet (hela namnet och adress).
 2. Därefter kan din kompis  ansöka om bostäderna i ditt studentrumskomplex och bifoga en fritt formulerad utredning på att det är fråga om ett kompisförslag  till ett studentrum till brådskandepoängen. Ur bilagan ska framgå föreslagarens hela namn och adress.
  1. I Domo kan enskilda bostäder väljas till ansökan men det här kräver lite arbete, eftersom alla bostäder i ett studentrumskomplex inte alls är likadana (till exempel beträffande area och då varierar även hyran beroende på rum.)
  2. Boenderådgivarna kan tyvärr inte radera bostäder ur ansökan, så bostadsvalarbetet måste göras av den sökande. Du försäkrar dig väl om att du ansökt om rätt bostäder!
  3. Om kompisen har ansökt om ifrågavarande studentrum utöver andra studentrum i en tidigare bostadsansökan, ska hen radera de här studentrummen ur sin tidigare ansökan och ansöka om dem med en ny ansökan.

När en bostad i studentrumskomplexet ledigförklaras, erbjuds den till den första i kön. Boenderådgivarna kan omöjligtvis bedöma när erbjudandet görs  så den sökande ska hålla öga på sin e-post med tanke på eventuellt erbjudande. Med kompisförslagspoängen hamnar ansökan bland de första i kön men det kan ändå finnas andra sökande före i kön, till exempel återinflyttare eller sådana som lämnat in kompisförslagsansökan tidigare.

Om föreslagaren flyttar ut innan kompisen får erbjudandet så raderas kompisförslagspoängen ur ansökan.

Regler

Regel som styr bostadsverksamhet

Read more
kerrostalo
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat