Aalto-universitetets studentkår förebygger coronavirusets spridning – ändringar i öppettider och evenemang

AYY:n toimisto ulkoa

Hela meddelandet uppdaterats 24.6.

Uppdaterad 16.6: AUS medlemsservice, AUS lokaler som hyrs ut
Uppdaterad 9.6.: AUS evenemang
Uppdaterad 3.6: AUS evenemang
Hela meddelandet uppdaterats 18.5
Uppdaterad 15.5 kl. 15:45: AUS medlemsservice
Uppdaterad 30.4 kl. 12:00: redigerad sektioner AUS medlemsservice, AUS lokaler som hyrs ut, AUS evenemang och Rekommendationer för evenemang som ordnas inom AUS 
Uppdaterad 14.4. kl. 16:00: Undantagsarrangemangen fortsätter fram till den 31 maj.
Uppdaterad 9.4 kl. 17:00: redigerad sektioner AUS medlemsservice, AUS lokaler som hyrs ut
Uppdaterad 26.3. kl. 13:40: redigerade sektioner AUS medlemsservice, AUS evenemang, AUS lokaler som hyrs ut, Sammankomster i Aalto-gemenskapen och Rekommendationer för evenemang som ordnas inom AUS 
Uppdaterad 20.3 kl. 11:00: redigerad sektion AUS lokaler som hyrs ut
Uppdaterad 17.3 kl. 16:45: information om att stänga tvättstugor och bastur bifogats till sektionen AUS bostäde
Uppdaterad 17.3 kl. 14:00: bifogats  sektionen Studier vid Aalto
Uppdaterad 13.3 kl. 18:00: bifogats  sektionen Folksamlingar i Aalto-gemenskapen

 

AUS följer Finlands regerings och Institutet för hälsa och  välfärds (THL) instruktioner för att förhindra smitta.  Meddelandet uppdateras om nya åtgärder tas i bruk. AUS följer aktivt myndighetsinformationen och beaktar alla medlemmars, frivilligas, föreningars och anställdas hälsa och välbefinnande i sin verksamhet.  Från och med den 1 juni börjar AUS öppna upp en del funktioner under kontrollerade former. AUS styrelse återgranskar följande beslut om det uppkommer ogynnsamma avvikelser i epidemiutvecklingen. 

 

AUS evenemang

AUS följer statsrådets anvisningar under undantagstillståndet. Publiktillställningar och evenemang för över 500 personer ordnas inte fram till den 31 juli 2020. Från och med den 1 augusti 2020 kan publiktillställningar ordnas under förutsättning att säkerheten på dem kan garanteras enligt THL:s och  Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis. 

Om  säkerhetsbestämmelserna inte kan följas har AUS producenter möjlighet att vidta specialarrangemang för evenemangen och arrangemangen. Regionförvaltningsverket, Polisen eller en annan myndighet ombeds vid behov om anvisningar för specialarrangemangen. 

AUS10-årsfesten och årsfestveckans evenemang flyttas till hösten 2020. AUS10-årsfesten ordnas den 12 september på Finlandiahuset. Redan betalda biljetter återbetalas om den nya dagen inte passar. Årsfestdeltagarna informeras per epost. Mer information om årsfesten finns på adressen vuosijuhlat.fi.

Myndigheternas viktigaste rekommendationer gällande evenemang som ordnas inom Aaltogemenskapen 

THL: s  och UKM :s föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygienpraxis rekommenderas att följas. På alla evenemang  ska följande beaktas särskilt noggrant:  

 • Handhygien och möjlighet till handtvätt under hela evenemanget  
 • Att säkerhetsavstånden (1–2 meter) hålls under hela evenemanget genom att vid behov begränsa deltagarantalet.  
 • Inomhusevenemang och  upprätthållandet av hygienen under hela evenemanget  
 • Trånga utrymmen och kösituationer  
 • Aktiviteter som ökar risken för droppsmitta till exempel allsång, skrikande, gruppmotion  

För att kunna spåra smittkedjorna ska det finnas anmälan till  alla evenemang och det lönar sig att anvisa deltagaren om hur hen ska agera i eventuella smittsituationer.  Det rekommenderas att deltagarna påminns om att inte delta på evenemanget vid symptom samt beakta dem som hör till en riskgrupp. Om myndighetsanvisningarna inte kan följas  rekommenderar vi inte att evenemanget ordnas.

AUS rekommendationer för evenemang som ordnas i Aaltogemenskapen

 • AUS rekommenderar inte att evenemang för över 500 personer ordnas utan yrkeskunskap och hjälp för evenemangssäkerhet. 
 • Alkoholanvändning ökar nonchalant beteende och således sannolikt även droppsmitta så det rekommenderas att uppmuntra evenemangsdeltagarna till måttlig alkoholanvändning.  
 • Om evenemangsdeltagarantalet måste begränsas rekommenderar vi att nya studenters och tutorernas deltagande prioriteras gällande evenemang som berör dem. 
 • Det är särskilt viktigt att rekommendationerna beaktas på evenemang som fortsätter långt in på natten.
 • Se Aalto-universitetets anvisningar för evenemang.

Besök och resor på AUS

Besök, resor och möten som överenskommits med Aaltos utomstående kan ordnas från och med den 1 augusti. THL:s och UKM:s anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis ska följas. 
 

AUS servicebyrå (beslutats på AUS styrelsemöte 18/2020)

AUS servicebyrå har stängt till den 14.8.2020. Vid behov ordnas en veckovis jour på kontoret för att garantera nödvändiga tjänster bland annat gällande nycklar och föreningarnas post. Beslut om sommarens specialarrangemang och öppettiderna efter den 14.8.2020 fattas under ledning av servicechefen och öppettiderna meddelas på servicebyråns kontaktuppgiftsida. Du kan fråga om medlemskap eller lokaler som hyrs ut med denna blankett. Om ditt ärende gäller boende kan du ta kontakt med denna blankett.

Arbetande på AUS kontor

På AUS kontor rekommenderas distansarbete till den 31 juli. Om det är nödvändigt att använda kontorets lokaler för evenemang eller annan verksamhet ska frivilliga be om tillstånd av producenten eller någon annan ansvarig arbetstagare.

 

AUS evenemangslokaler

AUS evenemangslokaler har tagits i bruk gradvis. I beslutet har övriga åtgärdsbeslut beaktats, samt lokalernas användningsändamål och även praktiska arrangemang som inverkar på ibruktagandet  såsom nyckelkontroll och kundserviceärenden.  

Följande lokaler öppnades från och med den 1 juni 2020: AK:s stuga, Pysselverkstaden, Gorsu, Heinävaaras kabinett och bastu, Bistervägens takbastu, Byns vardagsrum, Allaktivitetslokalen, Ossinkulma, Ossinsauna, Otstrandens takbastu, Otstrandens klubblokal, Spelutrymmet, Sitsköket, Studio, Takkakabinettet, Tatamisalen, Vasagatans kabinett& bastu och Föreningslokalen. 

Sits- och bastulokalerna på OK20, Strandbastun & baljan samt Servin mökki& köket har användningsförbud fram till den 31 juli 2020. Bokningar som gjorts för juni och juli annulleras av servicebyrån. De här lokalerna tas återigen i bruk från och med den 1 augusti 2020.  

Fram till den 30 september sätts ett maximianvändarantal för lokalanvändningen uträknat enligt sittplatserna i lokalerna. AUS har rätt att annullera lokalbokningen, om ett evenemang vars deltagarantal är större än maximiantalet ordnas. En sanktion för förbrytelse mot maximianvändarantalet bifogas till lokalernas användningsregler.

Lokalbokarna skickas ett meddelande där det ombeds att anmäla evenemangsdeltagarantaget samt påminns om THL:s och UKM:s föreskrifter om  säkerhetsavstånd och hygienpraxis. 

Största delen av AUS evenemangslokaler har nyckelkoder och således behövs inte en nyckel  avhämtas separat från byrån. Bokaren ska kontrollera i uppgifterna för den bokade lokalen om lokalens lås fungerar med en dörrkod som fås från TILA-systemet eller om hen separat ska överenskomma om nyckelavhämtning  från AUS kontor. 

Nya bokningar rekommenderas att göras minst fem (5) vardagar innan användningen. Vid behov tas nya bokningar emot  begränsat för att garantera en smidig nyckelkontroll inom ramen för begränsade kundservicetider.  Bokningen träder i kraft först när den bekräftats i TILA-systemet av servicebyrån.  Vid behov kan servicebyrån besluta att inte bekräfta/godkänna nya bokningar för lokalen om det på grund av säkerhetsskäl krävs för nyckelkontrollen eller städtidtabellen. 

Lokalanvändarna ska beakta säkerhetsanvisningarna som gäller coronaläget. Anvisningarna skickas till bokarna i samband med räkningen och de finns också på webbplatsen: https://www.ayy.fi/sv/hyr-lokal-eller-skapbil

Mer information: [email protected]

AUS paketbil och släpvagn (Beslutats på AUS styrelsemöte 14/2020)

Paketbilen och släpvagnen har  åter  tagits ibruk för bokningar från och med den 1 juni 2020.  En begränsad mängd bokningar tas emot per vecka så att användningen och nyckelkontrollen kan förverkligas tryggt inom ramen för servicebyråns begränsade öppettider.  

 

AUS bostäder (beslutats på AUS styrelsemöte 14/2020)

Husbasturna har öppnats för boendenas privata bokningar den 1 juni 2020. Betalningsskyldigheten för befintliga bokningar fortsätter från den 1 juni 2020.  Om boenden vill annullera sin egen ordinarie bastutur ska hen säga upp sin tur separat genom att kontakta servicebyrån. Allmänna bastuturer (länkbastu) har annullerats tillsvidare.

Boendenas klubblokaler och övriga gemensamma lokaler som finns i AUS fastigheter har öppnats för boendena den 1 juni 2020. Tvättstugorna kan användas av boendena och den effektiverade städningen fortsätter.

Återbetalningsbegäran av hyran för bostäder där det konstateras Coronasmitta behandlas från fall till fall om boenden hör till en riskgrupp.  Boenden som hör till en medicinsk riskgrupp har även möjlighet till tillfällig flytt mot ett läkarintyg. 

Mer information: Vanliga frågor om booende

 

Sammankomster under sommaren (för AUS frivilliga, beslutad på AUS styrelsemöte 14/2020) 

Coronavirusläget är inte över men de nationella restriktionerna underlättas. Under sommaren planeras många olika  mindre sammankomster. Särskild säkerhet ska iakttas vid alla sammankomster på grund av det rådande pandemiläget.  Nedan har presenterats villkor och instruktioner om hur man så tryggt som möjligt kan samlas under sommaren. 

Villkor för hurdana sammankomster som möjliggörs för frivilliga under sommaren: (för AUS frivilliga, beslutad på AUS styrelsemöte 14/2020, uppdaterad på styrelsemötet 20/2020)

Omständigheterna ska våra sådana där man kan ansvara för hygien och säkerhetsavstånd.  Ej trånga lokaler.  Det ska finnas tillräckligt med rymliga sovutrymmen och hygienmöjligheterna ska vara i skick. Överväg att ta med till exempel tält då en del tryggt kan övernatta rymligt.

Fordonet, eget eller studentkårens, desinfieras alltid före och efter användning, speciellt beröringsytorna.   

Utomhussammankomster rekommenderas framom inomhusaktiviteter. 

Om lämpliga omständigheter inte finns eller detta inte annars kan förverkligas är det bra att överväga om programmet kan förverkligas utomhus i Otnäs.

Sammankomster under sommaren (för AUS frivilliga, beslutad på AUS styrelsemöte 14/2020)

 • Om du är sjuk eller har symptom får du inte delta i sammankomster. Typiska symptom på COVID-19 kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. 
 • Händerna ska tvättas aktivt. 
 • Säkerhetsavstånd respekteras. 
 • Fysiska sammankomster ordnas enligt statsrådets bestämmelser  
 • Ni beaktar väl också hur de som hör till en riskgrupp kan delta i sammankomsten, så att alla har möjlighet att delta. 
 • Undvik att träffa speciellt riskgrupper minst en vecka efter att ha vistats i en  större grupp.

 

Studier vid Aalto

Aalto-universitetet meddelar om sina åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset på  sin webbplats och i Into. Det är möjligt att få utskrifter på campus, hämta ut böcker från biblioteket och låna material. Studie-och karriärpsykologerna betjänar på distans.

Aalto har en egen lista på vanliga frågor, där man kan hitta svar på sådant man undrar över gällande studierna. AUS har också en  lista på vanliga frågor om hur undantagstillståndet inverkar på studentens vardag.

Att skydda sig mot coronaviruset

Studenternas hälsovårdsstiftelse och Institutet för hälsa och välfärd har publicerat anvisningar och information om coronaviruset.   SHVS sköter inte smittsjukdomar, så när symptom uppkommer ska den egna hälsocentralen kontaktas.  Även Aalto-universitetet har samlat  anvisningar på sin webbplats.  Coronaviruset smittar som berörings- och  droppsmitta, så en god handhygien, att hosta i ärmen eller en näsduk och att hålla 1,5 meters avstånd från andra människor förebygger eventuell smitta. AUS påminner om att försiktighetsåtgärderna är oerhört viktiga så att spridningen av coronaviruset kan bromsas. Situationen är säkert ny och utmanande för oss alla, men tillsammans klarar vi det. 

 

Tilläggsinformation: 

Verksamhetsledare Elina Nieminen, tel. 050 520 9415

Styrelseordförande Olli Kesseli, tel. 040 688 7711

 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Tarinoita kirjastosta
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Användning av lokalerna på Otnäs campus

Coronavirusläget har blivit lindrigare i Finland men restriktionerna följs fortfarande på Otnäs campus. Alla besök i universitetets lokaler ska överenskommas på förhand och lokalerna kan inte besökas oförutsett.
Kuvapankki_Vuosijuhlat_1
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

AUS ingriper i rasism i sin gemenskap - Teknologsångboken dras in från försäljning

Aalto-universitetets studentkår drar in Teknologsångboken från försäljning omedelbart. Orsaken är att en del av Teknologhymnens gamla, rasistiska sångtext bevarats i sångboken. AUS beklagar det inträffade och vill utveckla sin egen verksamhet. Utöver att ingripa i sångboken förbereder AUS för tillfället även andra åtgärder för att befrämja antirasism och likabehandling.
Pressmeddelande Publicerat:

AUS söker studentrepresentanter för 2020 – Några ansökningarna förlängs

Aalto-universitetets studentkår ledigförklarar den 29 oktober 2019 uppdragen som studentrepresentant i Aalto-universitetets förvaltning 2019. Några ansökningarna för fyra organ förlängs till den 8 december 2019 kl. 23.59. När förtroendeuppdraget lediganslagits på nytt eller ansökningstiden förlängts beaktas de tidigare sökandena utan nya ansökningar.
AUS styrelsemedlemmar för året 2020
Ajankohtaista, Pressmeddelande Publicerat:

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts

Aalto-universitetets studentkårs styrelse för år 2020 har valts. AUS delegation valde styrelse på sitt möte 28.11 utifrån styrelsebildare Olli Kesselis förslag.